X Bieg rodzinny

Administrator Dnia .

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

Regulamin i program zawodów

1. Organizator: UM Zabrze, Aktywne Zabrze, MUKS „Dziesiątka”.

3. Termin zawodów: 05 października 2019 r.

4. Miejsce zawodów: Park Leśny im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

5. Dystans z podziałem na kategorie wiekowe:

K1, M1 - rocznik 2013 i młodsi: dziewczęta i chłopcy - dystans 150 m

K2, M2 - rocznik 2012-2010: dziewczęta i chłopcy - dystans 330 m

K3, M3 - rocznik 2009-2007: dziewczęta i chłopcy - dystans 670 m

K4, M4 - rocznik 2006-2004: dziewczęta i chłopcy - dystans 850 m

K5, M5  rocznik 2003-2001: dziewczęta i chłopcy - dystans 1700 m

OPEN

K6, M6  rocznik 2000-1989: panie i panowie – dystans 5200m

K7, M7  rocznik 1988-1974: panie i panowie – dystans 5200m

K8, M8  rocznik 1973-1959:panie i panowie– dystans 5200m

K9, M9  rocznik 1958 i starsi :panie i panowie– dystans 5200m

Bieg Rodzinny - (dziadkowie, rodzice, dzieci w dowolnej konfiguracji pokrewieństwa) - dystans 670m

 

 6. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem Biegu Rodzinnego 2019 będzie osoba, która spełni następujące warunki:

- wypełni elektroniczny formularz zgłoszeniowy do zawodów na www.aktywnezabrze.pldo 03.10.2019r. godz. 18.00(nie będzie możliwości zapisów w dniu zawodów).
- odbierze numer startowy w dniu zawodów  w biurze imprezy od godziny 9:00 – 12.00- przedłoży organizatorom przed zawodami (w czasie pracy biura) zgodę prawnych opiekunów na udział w zawodach (według zał. 1) - dotyczy osób niepełnoletnich.

Brak możliwości zgłoszenia się w dniu zawodów.

Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku wszystkich uczestników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Startując w zawodach prawny opiekun zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

Każdy uczestnik zgłoszony do Biegu Rodzinnego 2019 zobowiązany jest do pobrania numeru startowego, który będzie go obowiązywał przez cały czas trwania Biegu Rodzinnego 2019.
W przypadku zagubienia lub zniszczenia numeru startowego Organizator wyda uczestnikowi kolejny numer (opłata 20 zł).Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów pod groźbą dyskwalifikacji w zawodach i koniecznością pokrycia kosztów wydania kolejnego numeru startowego.

Dystanse dla poszczególnych grup wiekowych ustala organizator.

7. Zgłoszenia:

Do dnia 03.10.2019 r. do godziny 18:00 poprzez formularz zgłoszeniowy na www.aktywnezabrze.pl

8. Wpisowe:

Brak opłaty startowej.

9. Klasyfikacja:

a) klasyfikacja z podziałem na kategorie wiekowe i płeć

b) klasyfikacja biegu głównego z podziałem na kategorie wiekowe i płeć,

c) klasyfikacja Biegu Rodzinnego - w Biegu Rodzinnym drużyna musi liczyć minimum trzy osoby minimum w dwóch pokoleniach(dziadkowie, rodzice, dzieci w dowolnej konfiguracji pokrewieństwa): Rodzina wbiegając na metę musi trzymać się za ręce, kapitan zespołu po ukończonym biegu rodziny oddaje numer startowy organizatorowi. Po zakończonym biegu rodzinnym wszystkie numery startowe rodzin, które ukończyły bieg biorą udział w losowaniu wielu atrakcyjnych, rodzinnych nagród.

* uczestnik może startować indywidualnie, jak również w biegu rodzinnym.

O wynikach zawodników decydować będzie czas mierzony elektronicznie.Każdy zawodnik startujący w zawodach zobowiązany jest odebrać numer startowy zgodny ze zgłoszeniem poprzez formularz na www.aktywnezabrze.pl

*Uczestnicy którzy dokonają zgłoszenia do zawodów poprzez formularz elektroniczny otrzymają jako pamiątkę swój numer startowy.

10. Nagrody:

Klasyfikacja każdej kategorii wiekowej – puchary dla zwycięzców, dla pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej medale.

W kategorii Biegu Rodzinnego – dla rodzin, które ukończyły bieg – medale oraz losowane nagrody dla rodziny.

 

11. Program zawodów:

Od  9:00- 12:00 potwierdzenie przybycia, odbiór numeru startowego

Godzina startu i kategoria

10:00 K1- dystans 150 m

10:10 M1- dystans 150 m

10:20 K2- dystans 330 m

10:30 M2 - dystans 330 m

10:40 K3- dystans 670 m

10:50 M3 - dystans 670 m

11:00 K4 - dystans 850 m

11:15 M4 - dystans 850 m

11:30  K5 – dystans 1700 m

11:45  M5 – dystans 1700 m

12:00 OPEN (K6,M6,K7,M7,K8, M8, K9, M9) – dystans 5200m

12:45 Bieg Rodzinny - dystans 670m

13:30  dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów

12. Opis trasy:

Pętla, nawierzchnia szutrowa (aleja parkowa), trasa oznaczona. Dla każdej kategorii plan trasy jest przedstawiony w biurze zawodów oraz  na www.aktywnezabrze.pl

13. Dane osobowe:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawodami, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.), oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Uni Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO), jest Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Dziesiątka" z siedzibą w Zabrzu 41-807, ul. Chopina 26.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w zawodach i osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

14. Uwagi końcowe:

Bieg rozgrywany na terenie Parku Leśnego. Organizator nie zapewnia szatni w miejscu rozgrywania zawodów. W sprawach spornych nie objętych regulaminem organizator zastrzega sobie prawo interpretacji. Bieg zostanie rozegrany bez względu na warunki pogodowe.

Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do odpowiedniego ubezpieczenia własnego.

Zgłoszenie protestu  wymaga wniesienia kaucji w wysokości 300 zł zwrotnej w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu.

Kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzyga Jury
w składzie: Dyrektor, Kierownik Zawodów, Sędzia Główny.  Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie zasad fair play i bezpieczeństwa.

Deklarując udział w zawodach uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem zawodów i jego akceptację.

Dokonując zapisania się  w zawodach   uczestnik potwierdza zapoznanie się  z regulaminem zawodów i jego akceptację oraz potwierdza stan zdrowia pozwalający na udział w zawodach.

Deklarując udział w zawodach uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie swojej osoby w trakcie zawodów oraz w chwili ich zakończenia- dekorowania, wyraża również zgodę na udzielenie wywiadu obecnym mediom zaproszonym przez organizatora oraz wykorzystaniem tych materiałów do promowania imprez sportowych w kraju i za granicą.

 

Organizator