Puchar Biegowy 2020

Administrator Dnia .

 PUCHAR BIEGOWY PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami Sanepidu i obostrzeń dotyczących możliwości organizacji imprez i zgromadzeń, zastrzegamy prawo zmiany regulaminu w każdym czasie włącznie z odwołaniem zawodów. 

Zapisy do zawodów przyjmowane są tylko poprzez formularz elektroniczny do 01.10.2020, na stronie: www.pomiaryczasu.pl, opłata w wysokości 30 zł on-line poprzez formularz do  01.10.2020 tytułem ‘Puchar Zabrza oraz imię i nazwisko'.

Opłata startowa uiszczona 02.10.2020 wynosi 40 zł.

 

1. Organizator: MUKS „Dziesiątka” w Zabrzu, ul. Chopina 26, 41-807 Zabrze

Informacje:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.aktywnezabrze.pl

www.facebook.com/aktywnezabrze

Punkt Informacji o Mieście, tel.: 32 271 72 76

2. Termin zawodów

3 października  2020 r.

3. Miejsce zawodów

Park Leśny im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zabrzu przy  ul. 3-go Maja

4.Cel zawodów

Celem zawodów jest propagowanie uprawiania sportu, współzawodnictwa sportowego w biegach. Podnoszenie poziomu sportowego poprzez udział w zawodach. Krzewienie sportowego stylu życia wśród mieszkańców Zabrza. Wyłonienie najlepszych biegaczy.

5. Dystans z podziałem na kategorie wiekowe:

K1, M1 - rocznik 2014 włącznie  i młodsi: dziewczęta i chłopcy - dystans 150 m

K2, M2 - rocznik 2013-2011: dziewczęta i chłopcy - dystans 330 m

K3, M3 - rocznik 2010-2008: dziewczęta i chłopcy - dystans 670 m

K4, M4 - rocznik 2007-2006: dziewczęta i chłopcy - dystans 850 m

K5, M5  rocznik 2005-2002: dziewczęta i chłopcy - dystans 1700 m

K6, M6  rocznik 2001-1975: panie i panowie – dystans 5200m Bieg główny

K7, M7  rocznik 1974 i starsipanie i panowie – dystans5200m Bieg główny

Bieg Rodzinny dystans 670 m

4. Zgłoszenia, warunki uczestnictwa opłaty startowe

Zgłoszenia przyjmowane są TYLKO poprzez formularz zgłoszeń na stronie www.pomiaryczasu.pl do 1 października 2020 do godziny 21:00 lub do wykorzystania wszystkich miejsc. Po w/w terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Maksymalna liczba uczestników to 150 osób.

Opłata w wysokości 30 zł on-line poprzez formularz na www.pomiaryczasu.pl do 01.10.2020 tytułem ‘Puchar Zabrza oraz imię i nazwisko’.

Opłata startowa 02.10.2020 wynosi 40 zł.

Brak wpłaty na konto skutkuje pobraniem opłaty na miejscu w wysokości 50 zł.

Możliwość wpłaty przelewem na konto nr 87 1020 2401 0000 0102 0470 5580

Przy wpłacie na konto należy okazać dowód wpłaty w biurze zawodów podczas odbioru numeru startowego.

Brak możliwości zgłoszenia się w dniu zawodów

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawodami, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.), oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO), jest pomiaryczasu.pl. Na czas zawodów, każda osoba może mieć dostęp do swoich danych. Baza osób zgłoszonych do zawodów zostanie usunięta po ogłoszeniu oficjalnych wyników zawodów.

Uczestnikiem Pucharu Biegowego 2020 będzie osoba, która spełni następujące warunki:
- wypełni elektroniczny formularz zgłoszeniowy do zawodów na www.pomiaryczasu.pl do 01.10.2020r. godz.21:00
- odbierze numer startowy w dniu zawodów  w biurze imprezy od godziny 9:30 do 12:00

- osoby niepełnoletnie przedłożą organizatorom przed zawodami (w czasie pracy biura) zgodę prawnych opiekunów na udział w zawodach (według zał. 1)

Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
Jestem świadom zagrożeń wynikających z wysiłku fizycznego i startu w zawodach biegowych. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzają się z warunkami uczestnictwa i zgłaszają swoje uczestnictwo w/w zawodach. W przypadku wszystkich uczestników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Startując w zawodach prawny opiekun zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i kompletnie.

Każdy uczestnik zgłoszony do Pucharu Biegowego 2020 zobowiązany jest do pobrania numeru startowego, który będzie go obowiązywał przez cały czas trwania zawodów.
W przypadku zagubienia lub zniszczenia numeru startowego Organizator wyda uczestnikowi kolejny numer (opłata 20 zł). Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów pod groźbą dyskwalifikacji w zawodach i koniecznością pokrycia kosztów wydania kolejnego numeru startowego.

Dystanse dla poszczególnych grup wiekowych ustala organizator.

 

5. Klasyfikacja:

a) klasyfikacja z podziałem na kategorie wiekowe i płeć

b) klasyfikacja biegu głównego z podziałem na kategorie wiekowe i płeć, oraz wyłonienie najszybszego mieszkańca Zabrza w kategorii kobiet i mężczyzn (za mieszkańca Zabrza uważa się osobę w nim zameldowaną)

c) klasyfikacja Biegu Rodzinnego - w Biegu Rodzinnym drużyna musi liczyć minimum trzy osoby minimum w dwóch pokoleniach (dziadkowie, rodzice, dzieci w dowolnej konfiguracji pokrewieństwa i płci):
rodzina wbiegając na metę trzyma się za ręce

* uczestnik może startować indywidualnie, jak również w biegu rodzinnym ponosząc tylko jedną opłatę startową, otrzymując pamiątkowy medal tylko w jednej konkurencji

O wynikach zawodników decydować będzie czas mierzony elektronicznie. Każdy zawodnik startujący w zawodach zobowiązany jest odebrać numer startowy w burze zawodów zgodny ze zgłoszeniem poprzez formularz na www.pomiaryczasu.


6. Nagrody:

Klasyfikacja każdej kategorii wiekowej – puchary dla zwycięzców, dla pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej dyplomy i upominki.

Bez klasyfikacji w Biegu Rodzinnym, konkurs z nagrodami dla wszystkich rodzin.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, element kolekcji medali projektu Aktywne Zabrze 2020.

7. Program zawodów:

Od  9:30 - 12:00 potwierdzenie przybycia, odbiór numeru startowego.

Każdy zawodnik zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego na terenie rozgrywania zarodów, a w szczególności w biurze zawodów, jak i również w wydzielonej strefie startowej.

 

Godzina startu, kategoria i dystans

10:00  K1- dystans 150 m

10:10  M1- dystans 150 m

10:20  K2- dystans 330 m

10:30  M2- dystans 330 m

10:40  K3- dystans 670 m

10:50  M3- dystans 670 m

11:00  K4 - dystans 850 m

11:15  M4- dystans 850 m

11:30  K5 – dystans 1700 m

11:45  M5 – dystans 1700 m

12:00 Bieg Główny (K6,M6,K7,M7) – dystans 5200 m w przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator może podjąć decyzję o rozdzieleniu kategorii na starcie na K i M (kobiet i mężczyzn)

Bieg Rodzinny – dystans 670 m - po biegu głównym ok. 12:45 lub 13:30 w zależności od ilości osób startujących w kategorii wcześniej.

Zakończenie zawodów ok. 30 min po wbiegnięciu  na metę ostatniego zawodnika w ostatniej konkurencji.

 

8. Opis trasy:

Pętla, nawierzchnia szutrowa (aleja parkowa), trasa oznaczona. Dla każdej kategorii plan trasy jest przedstawiony w biurze zawodów oraz  na www.aktywnezabrze.pl

9. Uwagi końcowe:

Bieg rozgrywany na terenie Parku Leśnego. Organizator nie zapewnia szatni w miejscu rozgrywania zawodów. W sprawach spornych nie objętych regulaminem organizator zastrzega sobie prawo interpretacji.

Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do odpowiedniego ubezpieczenia własnego.

Zgłoszenie protestu  wymaga wniesienia kaucji w wysokości 300 zł zwrotnej w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu.

Kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzyga Jury w składzie: Dyrektor, Kierownik Zawodów, Sędzia Główny.  Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie zasad fair play i bezpieczeństwa.

Dokonując zapisania się  w zawodach   uczestnik potwierdza zapoznanie się  z regulaminem zawodów i jego akceptację oraz potwierdza stan zdrowia pozwalający na udział w zawodach.

Deklarując udział w zawodach uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie swojej osoby w trakcie zawodów oraz w chwili ich zakończenia- dekorowania, wyraża również zgodę na udzielenie wywiadu obecnym mediom zaproszonym przez organizatora oraz wykorzystaniem tych materiałów do promowania imprez sportowych w kraju i za granicą.

Organizator

 

Zał 1.

Zgoda na udział w zawodach osoby niepełnoletniej

ZGODA NA UDZIAŁ W ZAWODACH PUCHAR BIEGOWY  W DNIU 03.10.2020 DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ Stwierdzam, że moje dziecko ………………………………………………………………………………………………………………. jest zdrowe, nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu i może uczestniczyć w zawodach Puchar Biegowy  które odbywają się w Zabrzu w Parku Rotmistrza Pileckiego  w dniu 03.10.2020

…………………………………………………………. Data Podpis rodzica/ prawnego opiekuna