Zawody pływackie 2020

Administrator Dnia .

ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami Sanepidu i obostrzeń dotyczących możliwości organizacji imprez i zgromadzeń, zastrzegamy prawo zmiany regulaminu w każdym czasie włącznie z odwołaniem zawodów.

Zapisy do zawodów przyjmowane są tylko poprzez formularz elektroniczny do 18.11.2020, na stronie: www.aktywnezabrze.pl, opłata w wysokości 30 zł przelew na konto:
87 1020 2401 0000 0102 0470 5580
 do  18.11.2020 tytułem ‘Zawody Pływackie oraz imię i nazwisko'.
Opłata startowa uiszczona 19 - 21.11.2020 wynosi 40 zł.
Brak wpłaty na konto skutkuje pobraniem opłaty na miejscu w wysokości 50 zł.
Przy wpłacie na konto należy okazać dowód wpłaty w biurze zawodów podczas weryfikacji przed zawodami.

1. Organizator: MUKS „Dziesiątka” w Zabrzu, ul. Chopina 26, 41-807 Zabrze
Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.aktywnezabrze.pl
www.facebook.com/aktywnezabrze
Punkt Informacji o Mieście, tel.: 32 271 72 76

2. Termin zawodów
22 listopada 2020 r. (niedziela)

3. Miejsce zawodów
Zabrzański Kompleks Rekreacji „Aquarius Kopernik” Al. Wojciecha Korfantego 18, 41-800 Zabrze

4.Cel zawodów
Stworzenie warunków do sportowej rywalizacji w pływaniu. Zwiększenie zainteresowania pływaniem jako rodzinną formą spędzania czasu wolnego i możliwością realizowania się w sporcie.Podnoszenie poziomu sportowego poprzez udział w zawodach. Krzewienie sportowego stylu życia wśród mieszkańców Zabrza i okolic.

5. Grupy wiekowe wyścigów indywidualnych:
K1, M1 - rocznik 2014 włącznie i młodsi: dziewczęta i chłopcy - dystans 25 m (dopuszczalna możliwość płynięcia z deską pływacką)
K2, M2 - rocznik 2013-2011: dziewczęta i chłopcy - dystans 25 m
K3, M3 - rocznik 2010-2008: dziewczęta i chłopcy - dystans 50 m
K4, M4 - rocznik 2007-2006: dziewczęta i chłopcy - dystans 50 m
K5, M5  rocznik 2005-2002: dziewczęta i chłopcy - dystans 50 m
K6, M6  rocznik 2001-1975: panie i panowie – dystans 50 m
K7, M7  rocznik 1974 i starsi: panie i panowie – dystans 50 m
We wszystkich kategoriach obowiązuje styl dowolny.

4. Zgłoszenia, warunki uczestnictwa opłaty startowe
Zgłoszenia przyjmowane są TYLKO poprzez formularz zgłoszeń na stronie www.aktywnezabrze.pl 
do 18 listopada 2020 do godziny 21:00 lub do wykorzystania wszystkich miejsc. Po w/w terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Maksymalna liczba uczestników to 150 osób.

Termin wycofania się z zawodów (bez ponoszenia opłaty startowej) to 18 listopada 2020r – informacja musi być przesłana na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Brak możliwości zgłoszenia się w dniu zawodów

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawodami, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.), oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO), jest akywnezabrze.pl. Na czas zawodów, każda osoba może mieć dostęp do swoich danych. Baza osób zgłoszonych do zawodów zostanie usunięta po ogłoszeniu oficjalnych wyników zawodów.

Uczestnikiem Zawodów Pływackich o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze będzie osoba, która spełni następujące warunki:
- wypełni elektroniczny formularz zgłoszeniowy do zawodów na stronie www.aktywnezabrze.pl do 18.11.2020r. godz.21:00
- zweryfikuje swój udział w imprezie zgłaszając się do biura zawodów w dniu 22.11.2020r i przedłoży organizatorom oświadczenie zawodnika (zał. 1) w związku z uczestnictwem w zawodach pływackich podczas epidemii Covid-19
osoby niepełnoletnie przedłożą dodatkowo organizatorom przed zawodami (w czasie pracy biura) zgodę prawnych opiekunów na udział w zawodach (według zał. 2)

OBA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Z ZAKŁADKI POBIERZ

Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
Jestem świadom zagrożeń wynikających z wysiłku fizycznego i startu w zawodach pływackich. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzają się z warunkami uczestnictwa i zgłaszają swoje uczestnictwo w/w zawodach. W przypadku wszystkich uczestników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Startując w zawodach prawny opiekun zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i kompletnie.

Dystanse dla poszczególnych grup wiekowych ustala organizator.

5. Klasyfikacja:
a) klasyfikacja z podziałem na kategorie wiekowe i płeć
b) klasyfikacja z podziałem na kategorie wiekowe i płeć, oraz wyłonienie najszybszego mieszkańca Zabrza w kategorii kobiet i mężczyzn (za mieszkańca Zabrza uważa się osobę w nim zameldowaną).
O wynikach zawodników decydować będzie czas mierzony elektronicznie.

Wszystkie wyniki zawodów w danych kategoriach wiekowych zostaną opublikowane na stronach: www.aktywnezabrze.pl
www.facebook.com/aktywnezabrze

6. Nagrody:
Klasyfikacja każdej kategorii wiekowej – puchary dla zwycięzców, dla pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej dyplomy i upominki.
W klasyfikacji najszybszy zabrzanin i zabrzanka - puchary dla zwycięzców oraz nagroda specjalna (za mieszkańca Zabrza uważa się osobę w nim zameldowaną).
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, element kolekcji medali projektu Aktywne Zabrze 2020.

7. Program zawodów:
Każdy zawodnik zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego na terenie rozgrywania zawodów, a w szczególności w biurze zawodów, jak i również w wydzielonej strefie startowej.

 Godzina startu, kategorie i dystans:
O godzinie startu oraz przybyciu i wejściu na basen (dana kategoria wiekowa) uczestnicy zawodów zostaną poinformowani osobnym komunikatem w dniu 20 listopada 2020r (wieczorem), w którym będą opublikowane listy startowe. Komunikat pojawi się na stronie www.aktywnezabrze.pl oraz na stronie www.facebook.com/aktywnezabrze 

 

K1- dystans 25 m (dopuszczalna możliwość płynięcia z deską pływacką)
M1- dystans 25 m (dopuszczalna możliwość płynięcia z deską pływacką)
Dekoracja kategorii K1, M1

K2- dystans 25 m
M2- dystans 25 m
Dekoracja kategorii K2, M2

K3- dystans 50 m
M3- dystans 50 m
Dekoracja kategorii K3, M3

K4 - dystans 50 m
M4- dystans 50 m
Dekoracja kategorii K4, M4

K5 – dystans 50 m
M5 – dystans 50 m
Dekoracja kategorii K5, M5

K6 – dystans 50 m
M6 – dystans 50 m
Dekoracja kategorii K6, M6

K7 – dystans 50 m
M7 – dystans 50 m
Dekoracja kategorii K7, M7

8. Przepisy porządkowe:
- w dniu zawodów zmiany w listach startowych nie będą dokonywane.
- zgodnie z obostrzeniami epidemicznymi każdy zawodnik i rodzic oraz obsługa zawodów musi na terenie basenu Aquarius mieć założoną maseczkę na twarz (zawodnik zdejmuje maseczkę tylko na swój start w zawodach)
- widownia basenu zostaje zamknięta – zawody odbywają się bez udziału widowni (będzie dostępna relacja live z zawodów na kanale youtube)
- w dwóch pierwszych kategoriach (K1, M1, K2, M2) dzieci mogą wejść na basen oraz do przebieralni z jednym opiekunem (opiekun/rodzic w czasie zawodów jest na sali basenowej w maseczce na ustach i klapkach w bezpiecznej odległości od innych w wyznaczonym przez organizatora miejscu) - w związku z sytuacją epidemiczną rozgrzewka zawodników przed zawodami tylko na lądzie
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach
 - uczestnicy zawodów maja obowiązek poruszania się na terenie obiektu sportowego wyłącznie w klapkach
- na terenie obiektu sportowego obowiązuje wewnętrzny regulamin.

9. Uwagi końcowe:
W sprawach spornych nie objętych regulaminem organizator zastrzega sobie prawo interpretacji.
Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do odpowiedniego ubezpieczenia własnego.
Zgłoszenie protestu  wymaga wniesienia kaucji w wysokości 300 zł zwrotnej w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu.
Kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzyga Jury w składzie: Dyrektor, Kierownik Zawodów, Sędzia Główny.  Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.
Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie zasad fair play i bezpieczeństwa.
Dokonując zapisania się  w zawodach   uczestnik potwierdza zapoznanie się  z regulaminem zawodów, procedurami bezpieczeństwa w Związku z Covid-19 podczas zawodów w pływaniu i jego akceptację, potwierdza stan zdrowia pozwalający na udział w zawodach, oraz zobowiązuje się do oddania przed zawodami w Biurze zawodów oświadczenia zawodnika (załącznik 2) w związku z uczestnictwem w zawodach pływackich podczas epidemii Covid-19.

Deklarując udział w zawodach uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie swojej osoby w trakcie zawodów oraz w chwili ich zakończenia- dekorowania, wyraża również zgodę na udzielenie wywiadu obecnym mediom zaproszonym przez organizatora oraz wykorzystaniem tych materiałów do promowania imprez sportowych w kraju i za granicą.

Organizator