Mistrzostwa Zabrza w BIATHLONIE LETNIM

Administrator Dnia .

o Puchar Prezydenta Miasta Zabrza.

Niniejszy regulamin jest integralną częścią
regulaminu projektu Aktywne Zabrze.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorzy zawodów

Grodzki Szkolny Związek Sportowy, 41-811 Zabrze, ul. Daleka 2

Informacje i formularz zgłoszeniowy: 
www.aktywnezabrze.pl

Bieżące informacje:
www.facebook.com/aktywnezabrze
Tel.: 32 373 35 20

2. Cel zawodów

Celem organizacji zawodów jest propagowanie uprawiania sportu w szczególności biathlonu. Podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców poprzez udział w różnorodnych zawodach. Krzewienie sportowego stylu życia wśród mieszkańców Zabrza. Wyłonienie najlepszych biathlonistów letnich.

3. Miejsce i termin zawodów

Zawody odbędą się w dniu 26 kwietnia 2014 roku w Zabrzu w parku Poległych Bohaterów.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca zawodów lub odwołania imprezy
z przyczyn od niego niezależnych, wszelkie informacje na www.aktywnezabrze.pl

4. Zgłoszenia i opłaty dla uczestników

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeń na stronie www.aktywnezabrze.pl
do dnia 25 kwietnia 2014, do godziny 15:00.

Opłata startowa: brak opłaty dla kategorii od 1 do 6
oraz 10 zł dla kategorii OPEN na konto nr 11 1020 2401  0000 0602 0179 4569 tytułem: Puchar Zabrza BIATHLON LETNI. Wpłaty przyjmowane są do 25 kwietnia, do godz. 15:00 (data wpływu środków na konto). Odbierając numer startowy w dniu zawodów należy przedłożyć organizatorowi potwierdzenie wpłaty.

Po w/w terminie zgłoszenia i opłaty startowe przyjmowane będą w biurze zawodów,
26 kwietnia 2014 od godz. 8:00 do 8:30, opłata wynosi  20 zł.

II. PRZEBIEG ZAWODÓW

1.Wydawanie numerów

Wydawanie numerów startowych w dniu zawodów od godziny 9:00 do 9:30 w biurze zawodów.

2.Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody zostaną rozegrane w konkurencji Biathlon Letni- bieg na dystansie od 600 do 3000m
oraz strzelanie z broni laserowej w pozycji leżącej. Za każdy niecelny strzał zawodnik przebiegnie rundę karną.

Zawody zostaną przeprowadzone w następujących grupach wiekowych: 

1.       K1: dziewczęta dzieci młodsze 2006 - 2004

2.       M1: chłopcy dzieci młodsze 2006 - 2004

3.       K2: dziewczęta SP 2003 – 2001

4.       M2: chłopcy SP  2003 – 2001

5.       K3: dziewczęta Gim 2000 - 1998

6.       M3: chłopcy Gim 2000 - 1998

7.       K OPEN: Panie:1997-

8.       M OPEN: Panowie 1997 -

Zawodnicy będą startowali w interwałach czasowych wg. numerów startowych.

3. Wyniki

Po zakończeniu zawodów i weryfikacji przez sędziów  zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń wyniki nieoficjalne. W przypadku nie złożenia protestów po 15 min wyniki te staną się wynikami oficjalnymi.

 

III. KLASYFIKACJA

Ogłoszenie wyników

Przewidywany czas rozdania nagród to godzina 13.30 – 15.00. Dla zawodników z miejscem pierwszym, drugim i trzecim przewidziano  dyplomy i medale.

Podczas zawodów odbędzie się klasyfikacja indywidualna w poszczególnych grupach wiekowych.

Prowadzona będzie również klasyfikacja dla mieszkańców Zabrza w kategorii kobiet
i mężczyzn.

Za mieszkańca Zabrza uważa się osobę która jest w nim zameldowana i może to udokumentować odpowiednim wpisem w dowodzie osobistym, lub legitymacją szkolną ( osoby nieletnie ). W/w dokumenty należy posiadać podczas zawodów w celu weryfikacji.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do odpowiedniego ubezpieczenia własnego.

Organizator wszelkie protesty przyjmie tylko w formie pisemnej.

Kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzyga Jury
w składzie: Sędzia Rozjemca, Kierownik Zawodów. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie zasad fair play i bezpieczeństwa (nie wchodzenie na trasę w czasie trwania zawodów).

Dokonując zgłoszenia na zawody uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem zawodów i jego akceptację. Potwierdza zapoznanie się z regulaminem projektu Aktywne Zabrze.

Dokonując zgłoszenia udziału w zawodach uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie swojej osoby w trakcie zawodów oraz w chwili ich zakończenia- dekorowania, wyraża również zgodę na udzielenie wywiadu obecnym mediom zaproszonym przez organizatora oraz wykorzystaniem tych materiałów do promowania imprez sportowych w kraju i za granicą.

 

Organizator