Mistrzostwa Zabrza w Narciarstwie Zjazdowym 2021

Administrator Dnia .

 

Zapisy do zawodów przyjmowane są tylko poprzez formularz elektroniczny
do 03.03.2021, na stronie: www.aktywnezabrze.pl,
opłata w wysokości 40 zł na  konto 87 1020 2401 0000 0102 0470 5580
do  03.03.2021 tytułem ‘Puchar Zabrza’.

 

REGULAMIN 
Puchar Prezydenta Miasta Zabrza
w Narciarstwie Zjazdowym.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorzy zawodów

        MUKS „Dziesiątka” w Zabrzu, u. Chopina 26, 41-807 Zabrze

       Informacje:

       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

       www.aktywnezabrze.pl

      www.facebook.com/aktywnezabrze

      Punkt Informacji o Mieście, tel.: 32 271 72 76

2. Cel zawodów

Celem zawodów jest propagowanie uprawiania sportu, narciarstwa zjazdowego. Podnoszenie poziomu sportowego narciarzy poprzez udział w zawodach. Krzewienie sportowego stylu życia wśród mieszkańców Zabrza. Wyłonienie najlepszych narciarzy zjazdowych.

3. Miejsce i termin zawodów

Zawody odbędą się w dniu 7 marca 2021 roku w Istebnej, w Ośrodku Narciarskim Złoty Groń.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca zawodów lub odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych, wszelkie informacje na www.aktywnezabrze.pl

4. Zgłoszenia i opłaty dla uczestników

Zgłoszenia przyjmowane są TYLKO poprzez formularz zgłoszeń na stronie www.aktywnezabrze.pl od 19 lutego 2021, do 03 marca 2021, do godziny 18:00 lub do wykorzystania wszystkich miejsc. Po w/w terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Maksymalna liczba uczestników to 150 osób.

Uczestnikiem zawodów będzie osoba, która spełni następujące warunki:

  • wypełni elektroniczny formularz zgłoszeniowy do zawodów na stronie www.aktywnezabrze.pl do 03.03.2021 do godz. 18:00
  • zweryfikuje swój udział w imprezie zgłaszając się do biura zawodów w dniu 07.03.2021 i przedłoży organizatorom oświadczenie zawodnika (zał. 1) w związku
    z uczestnictwem w zawodach narciarskich podczas epidemii Covid-19
  • osoby niepełnoletnie przedłożą dodatkowo organizatorom przed zawodami (w czasie pracy biura) zgodę prawnych opiekunów na udział w zawodach (zał. 2)

Wszystkie załączniki do pobrania ze strony www Aktywnego Zabrza.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawodami, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.), oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO), jest AktywneZabrze. Na czas zawodów, każda osoba może mieć dostęp do swoich danych. Baza osób zgłoszonych do zawodów zostanie usunięta po ogłoszeniu oficjalnych wyników zawodów.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem- losowaniem samochodu na weekend, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.), oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO), jest firma: Salon Samochodowy Center w Zabrzu, ul. Pestalozziego 9, 41-819 Zabrze. Na czas zawodów , każda osoba może mieć dostęp do swoich danych. Baza osób zgłaszających się do konkursu samochodowego zostanie usunięta po ogłoszeniu oficjalnych wyników zawodów.

 

Opłata startowa 40 zł, wszystkie kategorie wiekowe, na konto: 87102024010000010204705580 do 03.03.2021 tytułem ‘Puchar Zabrza’. Brak wpłaty na konto skutkuje pobraniem opłaty na miejscu w wysokości 100 zł.

 

II. PRZEBIEG ZAWODÓW

1.Wydawanie numerów

Wydawanie numerów startowych- w dniu zawodów, od godziny 8:00 w biurze zawodów.

2.Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody zostaną rozegrane w konkurencji slalom gigant (GS). Odstępstwa od NRS: możliwy jeden przejazd, nie obowiązują wymagane różnice wzniesień i ilości bramek/zmian kierunku oraz ich ustawienie, trening przed zawodami, zasady oglądania trasy, spóźnienie na start.

Zawody zostaną przeprowadzone w następujących grupach wiekowych dla wszystkich zgłoszonych zawodników:

OPEN K1, dziewczęta do 2014 włącznie,
OPEN M1, chłopcy do 2014 włącznie
OPEN K2, dziewczęta 2013- 2008
OPEN M2, chłopcy 2013 – 2008
OPEN K3, dziewczęta 2007 – 1985+
OPEN M3, chłopcy  2007 – 1985+

oraz dla mieszkańców Zabrza w kategoriach:

K1, dziewczęta do 2014 włącznie,
M1, chłopcy do 2014 włącznie
K2, dziewczęta 2013- 2011
M2, chłopcy 2013 – 2011
K3, dziewczęta 2010 – 2008
M3, chłopcy 2010 – 2008
K4, dziewczęta 2007 – 2005
M4, chłopcy  2007 – 2005
K5, dziewczęta 2004 – 1986
M5, chłopcy 2004 – 1986
K6, kobiety 1985+
M6, mężczyźni 1985+

                                     

W przypadku małej ilości uczestników w grupie organizator przewiduje połączenie kategorii na starcie (poniżej 4 osób).

3. Oglądanie trasy, przebieg zawodów i wyniki

Oglądanie jest tylko zza wygrodzonej taśmy wzdłuż trasy.

Kolejność startu grup: według numerów startowych lub zgodnie z ogłoszeniem organizatora. Start pierwszego zawodnika, ok 10:00. Zawodnik spóźniony na start, po uzyskaniu zgody sędziego startera, będzie mógł wystartować na końcu kategorii.

Po zakończeniu zawodów i weryfikacji poprawności przejazdów przez sędziów, wyniki nieoficjalne zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń. W przypadku nie złożenia protestów, po 15 min., wyniki te staną się wynikami oficjalnymi.

 

III. KLASYFIKACJA

Ogłoszenie wyników

Przewidywany czas rozdania nagród: godz. 13:30 – 14:30. Dla zawodników z miejscem pierwszym, drugim i trzecim przewidziano  dyplomy i medale.

Podczas zawodów odbędzie się klasyfikacja indywidualna w poszczególnych grupach wiekowych.

Prowadzona będzie również klasyfikacja dla mieszkańców Zabrza w kategorii kobiet i mężczyzn - PUCHAR ZABRZA.

Za mieszkańca Zabrza uważa się osobę która jest w nim zameldowana i może to udokumentować odpowiednim wpisem w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie), legitymacją szkolną (osoby nieletnie). W/w dokumenty należy posiadać podczas zawodów w celu weryfikacji.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do odpowiedniego ubezpieczenia własnego.

Organizator wszelkie protesty przyjmie tylko w formie pisemnej.

Kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzyga Jury w składzie: Sędzia Główny, Dyrektor Zawodów. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie zasad fair play i bezpieczeństwa na stoku (nie wjeżdżanie na trasę w czasie trwania zawodów), a także oglądanie trasy zawodów zgodnie z wytycznymi organizatorów.

Zapisując się do zawodów uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem zawodów i jego akceptację. Rodzic lub opiekun prawny, zapisując osobę niepełnoletnią do udziału w zawodach potwierdza (wypełniając załącznik 2), że dziecko jest zdrowe i może brać udział w zawodach. Potwierdza również zapoznanie się z regulaminem projektu Aktywne Zabrze.

Biorąc udział w zawodach uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie swojej osoby w trakcie zawodów oraz w chwili ich zakończenia- dekorowania, wyraża również zgodę
na udzielenie wywiadu obecnym mediom zaproszonym przez organizatora oraz wykorzystaniem tych materiałów do promowania imprez sportowych w kraju i za granicą.

 

Organizator