REGULAMIN 
Puchar Prezydenta Miasta Zabrza
w Narciarstwie Zjazdowym.

Niniejszy regulamin jest integralną częścią
regulaminu projektu Aktywne Zabrze.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorzy zawodów

      Grodzki Szkolny Związek Sportowy, 41-811 Zabrze, ul. Daleka 2

           Informacje:

                     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                     www.aktywnezabrze.pl

                     www.facebook.com/aktywnezabrze

                     Punkt Informacji o Mieście, tel.: 32 271 72 76

2. Cel zawodów

Celem zawodów jest propagowanie uprawiania sportu, w szczególności narciarstwa zjazdowego. Podnoszenie poziomu sportowego narciarzy, poprzez udział w zawodach. Krzewienie sportowego stylu życia wśród mieszkańców Zabrza. Wyłonienie najlepszych narciarzy zjazdowych.

3. Miejsce i termin zawodów

Zawody odbędą się w dniu 13 marca 2016 roku w Istebnej, w Ośrodku Narciarskim  Złoty Groń.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca zawodów lub odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych, wszelkie informacje na www.aktywnezabrze.pl

4. Zgłoszenia i opłaty dla uczestników

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeń na stronie www.aktywnezabrze.pl od 10 lutego 2016, do 10 marca 2016, do godziny 18:00.

Opłata startowa wynosi 10 zł dla kategorii od 1 do 10, oraz 20 zł dla pozostałych kategorii- konto nr 11 1020 2401 0000 0602 0179 4569 tytułem: Puchar Zabrza. Wpłaty przyjmowane są do 11 marca, do godz. 15:00 (data wpływu środków na konto) Odbierając numer startowy
w dniu zawodów należy przedłożyć organizatorowi potwierdzenie wpłaty.

Po w/w terminie zgłoszenia i opłaty startowe przyjmowane będą w biurze zawodów, 13 marca 2016, od godz. 9:00 do 10:00, opłata 50 zł.

 

II. PRZEBIEG ZAWODÓW

1.Wydawanie numerów

Wydawanie numerów startowych- w dniu zawodów: od godziny 9:00
w biurze zawodów.

2.Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody zostaną rozegrane w konkurencji slalom gigant (GS). Odstępstwa od NRS: możliwy jeden przejazd, nie obowiązują wymagane różnice wzniesień i ilości bramek/zmian kierunku oraz ich ustawienie, trening przed zawodami, zasady oglądania trasy, spóźnienie na start.

Zawody zostaną przeprowadzone w następujących grupach wiekowych:

 1.   K1, przedszkolaki dziewczęta do 2009 włącznie,
 2.   M1, przedszkolaki chłopcy do 2009 włącznie
 3.   K2, dziewczęta dzieci młodsze 2008 - 2006
 4.   M2, chłopcy dzieci młodsze 2008 - 2006
 5.   K3, dziewczęta SP 2005 – 2003
 6.   M3, chłopcy SP  2005 – 2003
 7.   K4, dziewczęta Gim 2002 - 2000
 8.   M4, chłopcy Gim 2002 - 2000
 9.   K5, dziewczęta LO 1999 - 1997
 10.   M5, chłopcy LO 1999 - 1997
 11.   K6, kobiety 1996 - 1985
 12.   M6, mężczyźni 1996- 1985
 13.   K7, kobiety 1984 - 1973
 14.   M7, mężczyźni 1984 - 1973
 15.   K8, kobiety 1972 - 1961
 16.   M7, mężczyźni 1972- 1961
 17.   K9, kobiety 1960+
 18.   M9, mężczyźni 1960+

W przypadku małej ilości uczestników w grupie organizator przewiduje połączenie kategorii na starcie (poniżej 4 osób)

3. Oglądanie trasy, przebieg zawodów i wyniki

Oglądanie trasy: oglądanie trasy jest możliwe tylko zza wygrodzonej taśmy wzdłuż trasy. Wjazd na trasę zawodów przed ich rozpoczęciem skutkować będzie dyskwalifikacją. Wjazd na trasę zawodów możliwy jest tylko podczas mierzonego przejazdu.

 

Kolejność startu grup: według numerów startowych lub zgodnie
z ogłoszeniem organizatora. Start pierwszego zawodnika, ok 10:30. Zawodnik spóźniony na start, po uzyskaniu zgody sędziego startera, będzie mógł wystartować na końcu swojej grupy.

 

Po zakończeniu zawodów i weryfikacji poprawności przejazdów przez sędziów, wyniki nieoficjalne zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń. W przypadku nie złożenia protestów, po 15 min., wyniki te staną się wynikami oficjalnymi.

 

III. KLASYFIKACJA

Ogłoszenie wyników

Przewidywany czas rozdania nagród: godz. 14:30 – 15:30. Dla zawodników z miejscem pierwszym, drugim i trzecim przewidziano  dyplomy i medale.

Podczas zawodów odbędzie się klasyfikacja indywidualna w poszczególnych grupach wiekowych.

Prowadzona będzie również klasyfikacja dla mieszkańców Zabrza
w kategorii kobiet i mężczyzn- PUCHAR ZABRZA.

Przeprowadzona będzie również klasyfikacja uczniów zabrzańskich szkół, indywidualnie oraz drużynowo, zgodnie z kategoriami wymienionymi w pkt. 2 regulaminu. Do klasyfikacji szkół liczeni będą zawodnicy z dwoma najlepszymi czasami reprezentujący daną szkołę.

Za mieszkańca Zabrza uważa się osobę która jest w nim zameldowana
i może to udokumentować odpowiednim wpisem w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie), legitymacją szkolną (osoby nieletnie). W/w dokumenty należy posiadać podczas zawodów w celu weryfikacji.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność
i są zobowiązani do odpowiedniego ubezpieczenia własnego.

Organizator wszelkie protesty przyjmie tylko w formie pisemnej.

Kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzyga Jury w składzie: Sędzia Główny, Dyrektor Zawodów. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie zasad fair play i bezpieczeństwa na stoku (nie wjeżdżanie na trasę w czasie trwania zawodów), a także oglądanie trasy zawodów zgodnie z wytycznymi organizatorów.

Zapisując się do zawodów uczestnik potwierdza zapoznanie się
z regulaminem zawodów i jego akceptację. Potwierdza również zapoznanie się z regulaminem projektu Aktywne Zabrze.

Dokonując wpłaty za udział w zawodach uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie swojej osoby w trakcie zawodów oraz
w chwili ich zakończenia- dekorowania, wyraża również zgodę
na udzielenie wywiadu obecnym mediom zaproszonym przez organizatora oraz wykorzystaniem tych materiałów do promowania imprez sportowych w kraju i za granicą.

 

Organizator