REGULAMIN
Mistrzostw Zabrza
w BIATHLONIE DLA KAŻDEGO 2015
o Puchar Prezydenta Miasta Zabrza.

Niniejszy regulamin jest integralną częścią regulaminu projektu Aktywne Zabrze.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorzy zawodów

            Grodzki Szkolny Związek Sportowy, 41-811 Zabrze, ul. Daleka 2

             Informacje i formularz zgłoszeniowy:

                     www.aktywnezabrze.pl

             Bieżące informacje:

                     www.facebook.com/aktywnezabrze

                     Tel.: 32 2717276

2. Cel zawodów

Celem organizacji zawodów jest propagowanie uprawiania sportu w szczególności biathlonu. Podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców poprzez udział w różnorodnych zawodach. Krzewienie sportowego stylu życia wśród mieszkańców Zabrza. Wyłonienie najlepszych biathlonistów letnich.

3. Miejsce i termin zawodów

Zawody odbędą się w dniu 26 kwietnia 2015 roku w Zabrzu w parku Poległych Bohaterów. Start pierwszego zawodnika o godz. 14:00.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca zawodów lub odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Wszelkie informacje na www.aktywnezabrze.pl

4. Zgłoszenia i opłaty dla uczestników

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeń na stronie www.aktywnezabrze.pl do dnia 24 kwietnia 2015, do godziny 15:00.

Opłata startowa:
kredki, kolorowanki, mazaki, farbki, kolorowe bloki itp. przybory.

W/w przybory, przeznaczone są dla dzieci leczących się w  Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1, im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mieszczącego się w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 13-15. Przekazanie zgromadzonych przyborów przedstawicielowi szpitala, nastąpi w dniu zawodów, podczas ceremonii  dekoracji.

Odbierając numer startowy w dniu zawodów należy przedłożyć zestawy dla dzieci.

Po zamknięciu zapisów poprzez formularz elektroniczny zgłoszenia i opłaty startowe przyjmowane będą w biurze zawodów, 26 kwietnia 2015 od godz. 12:30 do 13:30, opłata wynosi  20 zł.

 

II. PRZEBIEG ZAWODÓW

1.Wydawanie numerów

Wydawanie numerów startowych w dniu zawodów od godziny 12:30 do 13:30 w biurze zawodów.

2.Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody zostaną rozegrane w konkurencji Biathlon dla Każdego - bieg na dystansie od 720 do 1800m  w zależności od kategorii wiekowej oraz oddanie pięciu strzałów z broni laserowej w pozycji leżącej. Za każdy niecelny strzał zawodnik przebiegnie rundę karną. W przypadku nie przebiegnięcia rundy/rund karnej doliczone zostaną 2 minuty do wyniku końcowego za każdy błąd.

Zawody zostaną przeprowadzone w następujących grupach wiekowych: 

1.      K1: dziewczęta dzieci młodsze 2007 - 2005

2.      M1: chłopcy dzieci młodsze 2007 - 2005

3.      K2: dziewczęta SP 2004 – 2002

4.      M2: chłopcy SP  2004 – 2002

5.      K3: dziewczęta Gim 2001 - 1999

6.      M3: chłopcy Gim 2001 - 1999

7.      K OPEN: Panie:1998-

8.      M OPEN: Panowie 1998 -

Zawodnicy będą startowali w interwalach czasowych wg. numerów startowych.
Start pierwszego zawodnika: 14:00- 14:30.

Dystanse:

Kategoria K1,M1 720m i 2 strzelania

Kategoria K2,M2 1320 m i 2 strzelania

Kategoria K3,M3,K Open i M Open 1800 m i 2 strzelania

3. Wyniki

 

Po zakończeniu zawodów i weryfikacji przez sędziów  zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń wyniki nieoficjalne. W przypadku nie złożenia protestów po 15 min wyniki te staną się wynikami oficjalnymi.

 

III. KLASYFIKACJA

Ogłoszenie wyników

Przewidywany czas rozdania nagród to godzina 16.30 – 17.00. Dla zawodników z miejscem pierwszym, drugim i trzecim przewidziano  dyplomy i medale.

Podczas zawodów odbędzie się klasyfikacja indywidualna w poszczególnych grupach wiekowych.

Prowadzona będzie również klasyfikacja dla mieszkańców Zabrza w kategorii kobiet i mężczyzn.

Za mieszkańca Zabrza uważa się osobę, która jest w nim zameldowana i może to udokumentować odpowiednim wpisem w dowodzie osobistym, lub legitymacją szkolną (osoby nieletnie). W/w dokumenty należy posiadać podczas zawodów w celu weryfikacji.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do odpowiedniego ubezpieczenia własnego.

Organizator wszelkie protesty przyjmie tylko w formie pisemnej.

Kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzyga Jury w składzie: Sędzia Rozjemca, Kierownik Zawodów. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie zasad fair play i bezpieczeństwa oraz nie wchodzenie na trasę w czasie trwania zawodów.

Dokonując zgłoszenia na zawody uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem zawodów i jego akceptację. Potwierdza zapoznanie się z regulaminem projektu Aktywne Zabrze.

Dokonując zgłoszenia udziału w zawodach uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie swojej osoby w trakcie zawodów oraz w chwili ich zakończenia- dekorowania, wyraża również zgodę na udzielenie wywiadu obecnym mediom zaproszonym przez organizatora oraz wykorzystaniem tych materiałów do promowania imprez sportowych w kraju i za granicą.>

    

                                                                                                          Organizator