Regulamin zawodów
Mistrzostwa Zabrza MTB 2015
o Puchar Prezydenta Miasta Zabrza

 

 1. Cel zawodów
  Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej wśród mieszkańców Zabrza  orazuczniów zabrzańskich szkół.
  Promowanie tras rowerowych w mieście.
  Wyłonienie najlepszych zawodników w lokalnych zawodach MTB.
  Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
  Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w Polsce.
 2. Nazwa imprezy
  Mistrzostwa Zabrza MTB 2015 o Puchar Prezydenta Miasta Zabrza.
 3. Organizator

Urząd Miejski w Zabrzu

Grodzki Szkolny Związek Sportowy, 41-811 Zabrze, ul. Daleka 2

Aktywne Zabrze

Kontakt:e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.aktywnezabrze.pl

www.facebook.com/aktywnezabrze

Tel.: 32 373 35 20,  32 271 72 76

4.    Warunki uczestnictwa

Mistrzostwa Zabrza MTB 2015 to zawody rowerowe rozegrane we wskazanym terminie i miejscu przez organizatora.

Uczestnikiem Pucharu Zabrza MTB 2015 będzie osoba, która spełni następujące warunki:

 - wypełni formularz zgłoszeniowy na www.aktywnezabrze.plzakładka zawody/MTB. Formularz zostanie zamknięty w dniu 11.06.2015, godz. 20:00.

- wniesie opłatę startową (pkt. 6 regulaminu),

- potwierdzając własnoręcznym podpisem odbierze numer startowy w biurze zawodów,

- osoba nieletnia przedłoży organizatorom przed zawodami (w czasie pracy biura) zgodę prawnych opiekunów na udział w zawodach (druk zgody do pobrania z www.aktywnezabrze.plzakładka pobierz).

Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik akceptuje regulamin i poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców, a w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku wszystkich niepełnoletnich uczestników wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Startując w zawodach każdy uczestnik oraz prawny opiekun zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

Każdy uczestnik zgłoszony do Mistrzostwa Zabrza MTB 2015 zobowiązany jest do pobrania numeru startowego oraz chipu/transpondera elektronicznego zwrotnego, który będzie go obowiązywał przez cały czas trwania Mistrzostw Zabrza MTB 2015. W przypadku zagubienia lub zniszczenia chipu/transpondera elektronicznego Organizator pobierze opłatę w wysokości 30zł. Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów pod groźbą dyskwalifikacji.

Każdy uczestnik Mistrzostw Zabrza MTB 2015 jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Zawodnicy poruszający się po trasie Mistrzostw Zabrza MTB 2015 bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.

 
5. Opłaty startowe

Kategorie K1, M1,K2, M2, K3, M3, K4, M4: brak opłaty startowej.

Kategoria OPEN: 10 zł.

Istnieje możliwość zgłoszenia się do zawodów w dniu zawodów w godz. 8:30-9:30.
OPŁATA STARTOWA W DNIU ZAWODÓW WYNOSI 30 zł, dla Kategorii OPEN, dla pozostałych kategorii 10 zł.

Uczestnicy zawodów Mistrzostwa Zabrza MTB 2015 dokonują opłaty startowej w Punkcie Informacji o Mieście lub na konto bankowe,  Grodzki Szkolny Związek Sportowy PKO BP
Oddz. I w Gliwicach 11 1020 2401 0000 0602 0179 4569 do dnia 11.06.2015, decyduje data wpływu środków na konto. Podczas odbioru numerów w Biurze Zawodów należy przedstawić dowód opłaty startowej. Uczestnikom Mistrzostw Zabrza MTB 2015 organizator nie zapewnia transportu do miejsca rozegrania zawodów i powrotu po ich zakończeniu.

6. Program zawodów

Mistrzostwa Zabrza MTB 2015 to impreza sportowo - rekreacyjnych rozgrywana na rowerach górskich. Zawody będą przeprowadzone według następującego programu:

- godz. 8:30 – 9:30 potwierdzenie przybycia, przekazanie zgody na udział w zawodach, odbiór numeru startowego w Biurze Zawodów.

- zawodnicy kategorii OPEN, którzy dokonali zgłoszenia poprzez formularz na www.aktywnezabrze.plmogą odebrać numer startowy do godz. 12:00

godz. 10:00 K1 (dziewczynki roczniki 2008 i młodsze)

godz. 10:10 M1 (chłopcy roczniki 2008 i młodsi)

10:20 K2 (dziewczynki 2007- 2005 )

10:35 M2 (chłopcy 2007- 2005)

10:50 K3 (dziewczynki 2004- 2002)

11:15 M3 ( chłopcy 2004- 2002)

11:40 K4 ( dziewczynki 2001- 1999)

11:40 M4 (chłopcy 2001-1999)

godz. 12:15 –12:45 dekoracja kategorii K1, M1,K2, M2, K3, M3, K4, M4

13.00 OPEN- wszystkie kategorie od roku ur. 1998 i starsi

W wyścigu OPEN zostaną sklasyfikowane następujące kategorie:

K5 ( kobiety 1998- 1989)- 6 Dużych Pętli

M5 (mężczyźni 1998-1989)- 6 Dużych Pętli

K6 (kobiety 1988- 1975)- 6 Dużych Pętli

M6 (mężczyźni1988- 1975)- 6 Dużych Pętli

K7 (kobiety 1974-1959)- 3 Duże Pętle

M7 (mężczyźni 1974-1959)- 3 Duże Pętle

K8 (kobiety 1958 +) 2 Duże Pętle

M8 (mężczyźni 1958 +) 2 Duże Pętle

godz. 14:30 – zamknięcie trasy Mistrzostwa Zabrza MTB 2105

godz. 14:30/15:15 dekoracja zwycięzców

Starty odbywają się z podziałem na kobiety i mężczyzn, W wyścigu OPEN startują wszystkie kategorie. Każdy zawodnik ma prawo do startu w kategorii wyższej po starcie w swojej grupie: dotyczy kategorii do K4, M4

7. Dystanse

K1, M1:  330m

K2 , M2: 1 km

K3, M3: 1,8 km

K4, M4: 2,6km

K5, M5: 18,6 km

K6, M6: 18,6 km

K7, M7: 9,3 km

K8,M8: 6,2 km

8. Zawody

Zawody zostaną przeprowadzone na trasach okrężnych wokół miejsca rozegrania zawodów. Mapy poszczególnych tras będą udostępnione przez Organizatora biurze zawodów przed startem oraz na www.aktywnezabrze.plNa trasie zawodów występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.

Start do zawodów na wszystkich dystansach i kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników w dniu rozgrywania zawodów.

Trasa będzie oznakowana, i zabezpieczona przez sędziów i ratowników medycznych przez cały czas trwania zawodów.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie nawet jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją, zawodnicy są zobowiązani d zapoznania się z trasą zawodów.

Sklasyfikowanie zawodnika na każdym z dystansów będzie ograniczone limitem czasu wjazdu na metę. Jeśli nie zostanie ustalony inny limit, to obowiązującym jest godz. 14:30. Po upłynięciu limitu czasu, zawodnicy kończący poszczególne dystanse zostaną ujęci w klasyfikacji danych zawodów poprzez DNF.

W sytuacjach szczególnych Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu czasu przejazdu w określonych punktach kontrolnych trasy zawodów oraz do przesunięcia czasu zamknięcia trasy.

Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.


Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie zawodów.

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.

Wszelkie odpady, śmieci, opakowania mogą być pozostawione wyłącznie w koszach na śmieci położonych w okolicach biura zawodów. W przypadku udowodnionego przypadku zaśmiecania trasy zawodów, zawodnik zostanie ukarany dyskwalifikacją.

9. Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu

Zawodnicy rezygnujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów Mistrzostwa Zabrza MTB 2015, nie zależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora poprzez zgłoszenie samodzielnie lub poprzez opiekuna w biurze zawodów celem uniknięcia rozpoczęcia akcji poszukiwawczej i ratowniczej.

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.


W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

10.Sektory startowe

Podczas zawodów Mistrzostwa Zabrza MTB 2015, organizator może zobligować zawodników do ustawienia w sektorach, na podstawie miejsc zajętych we wcześniejszych edycjach zawodów.

11. Klasyfikacje

Klasyfikacja będzie prowadzona wg. powyższych kategorii wiekowych z podziałem na K i M
(kobiety i mężczyźni). O miejscu decyduje kolejność przyjazdu na metę poprzedzona prawidłowym przejazdem na trasie zawodów

12. Ruch drogowy

Zawody będą się odbywać w miejscach niedostępnych dla ruchu drogowego jednak dotarcie na miejsce zawodów i powrót odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

13. Nagrody

Na zawodach w każdej kategorii wiekowej i dystansie zostaną wręczone: puchary dla zwycięzców, dyplomy i upominki rzeczowe przekazane przez Sponsorów dla pierwszych 3 zawodników.

Nagrody i trofea nieodebrane w dniu dekoracji przepadają i nie będzie możliwości ich późniejszego odbioru.

14. Kary

Organizator może zasądzić następujące kary:

Upomnienie.
Dyskwalifikacja.


15. Ochrona środowiska naturalnego

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefą. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie zgodnie z punktem 9 regulaminu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.


16. Protesty

Protesty do Organizatora zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Decyzja ostateczna należy do Organizatora

17. Informacje dodatkowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z konieczności dostosowania się do jego treści.

Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.