Bieg dzielnicowy - Biskupice 2015

Administrator Dnia .

„Biegajmy Razem”

Regulamin i program zawodów

 

1. Organizator: Rada Dzielnicy Biskupice.

 

2. Partnerzy: Miasto Zabrze, Grodzki Szkolny Związek Sportowy w Zabrzu,  Aktywne Zabrze, Gimnazjum nr 20 w Zabrzu.

 

3. Termin zawodów: 19 września 2015 r.

 

4. Miejsce zawodów: Gimnazjum nr 20 w Zabrzu, ul. Kasprowicza 7.

 

5. Dystans z podziałem na kategorie wiekowe:

Kategoria K1 i M1- rocznik 2011 i młodsi: dziewczęta i chłopcy - dystans 50 m

Kategoria K2 i M2 - rocznik 2010-2009: dziewczęta i chłopcy - dystans 70 m

Kategoria K3 i M3 - rocznik 2008-2006: dziewczęta i chłopcy - dystans 300 m

Kategoria K4 i M4 - rocznik 2005-2003: dziewczęta i chłopcy - dystans 600 m

Kategoria K5 i M5- rocznik 2002-2000: dziewczęta i chłopcy - dystans 900 m

 

6. Warunki uczestnictwa:

W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie przedszkoli i szkół z terenu Biskupic. 

Uczestnicy zobowiązani są do przedłożenia w biurze zawodów, w dniu zawodów, pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu. Bez w/w zgody uczestnik nie zostanie dopuszczony do startu w zawodach.

Każdy zawodnik startujący w zawodach zobowiązany jest odebrać numer startowy wydany przed zawodami w biurze zawodów.

 

7. Zgłoszenia:

Do dnia 16.09.2015 r. poprzez formularz zgłoszeniowy na www.aktywnezabrze.pl lub do dnia 17.09.2015 poprzez tabelę zgłoszeniową w arkuszu Excel,  dostarczoną  do nauczycieli/ opiekunów  przez przedstawiciela Aktywnego Zabrza.

 

 

8. Wpisowe i opłaty startowe:

Udział w zawodach jest zwolniony z opłat.

 

9. Klasyfikacja:

Zawodnicy zostaną sklasyfikowani z podziałem na kategorie wiekowe i płeć.

O wynikach zawodników decydować będzie czas. Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie.

 

10. Nagrody:

Klasyfikacja w każdej kategorii wiekowej– puchary dla zwycięzców, dla pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej dyplomy. Medal pamiątkowy otrzymają wszyscy uczestnicy biegu.

 

11. Program zawodów:

9:00- 9:45 Odbiór numerów startowych w biurze zawodów

10:00 K1 - 50 m

10:10 M1- 50 m

10:20 K2 – 70 m

10:30 M2 – 70 m

10:40 K3 – 300 m

10:50M3 – 300 m

11:00 K4 - 600m

11:10 M4 - 600 m

11:20K5 - 900m

11:30 M5 -  900m

11:55 dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów.

 

12. Opis trasy:

Prosta, pętla, nawierzchnia asfaltowa/bita, trasa oznakowana. Dla każdej kategorii plan trasy jest przedstawiony w biurze zawodów oraz  na www.aktywnezabrze.pl

 

 

13. Uwagi końcowe:

Bieg rozgrywany jest na terenie szkoły.

W sprawach spornych nie objętych regulaminem organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Bieg zostanie rozegrany bez względu na warunki pogodowe.

Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do posiadania odpowiedniego ubezpieczenia w zakresie „następstw nieszczęśliwych wypadków” (NNW).

Kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzyga komisja sędziowska  
w składzie: Dyrektor, Kierownik Zawodów. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Organizator zwraca się z prośbą o zachowanie zasad fair play i bezpieczeństwa wobec wszystkich uczestników.

Deklarując udział w zawodach uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem zawodów
i jego akceptację.

Deklarując udział w zawodach uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie swojej osoby w trakcie zawodów oraz po ich zakończeniu (np. w czasie dekoracji), wyraża również zgodę na udzielenie wywiadu obecnym mediom zaproszonym przez organizatora oraz wykorzystanie tych materiałów do promowania imprez sportowych w kraju i za granicą.

 

Organizator