Marsz Nordic Walking 2015

Administrator Dnia .

Regulamin i program imprezy

1. Organizator: UM Zabrze, Aktywne Zabrze, Grodzki Szkolny Związek Sportowy.

 

3. Termin: 26 września 2015 r.

 

4. Miejsce: Park Leśny im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

 

5. Dystans:

 

6. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem marszu Nordic Walking 2015 będzie osoba, która spełni następujące warunki:
- zapisze się na liście uczestników w dniu zawodów w godz. 12.30-16.00

- przedłoży organizatorom przed zawodami (w czasie pracy biura) zgodę prawnych opiekunów na udział w zawodach (według zał. 1) - dotyczy osób niepełnoletnich.

Składając podpis na liście uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po marszu. Uczestnicy startują w marszu na własną odpowiedzialność poświadczając swoim podpisem na liście startowej stan zdrowia pozwalający na uczestnictwo w imprezie. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku wszystkich uczestników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.

7. Zgłoszenia:

W dniu  26.09.2015r. w biurze zawodów w Parku im. Rotmistrza Pileckiego

od godz. 12.30-16.00

 

8. Wpisowe:

Brak opłaty startowej.

Uczestnikom Marszu Nordic Walking 2015 organizator nie zapewnia transportu
do miejsca rozegrania zawodów i powrotu po ich zakończeniu.

 

9. Klasyfikacja:

 

Marsz ma charakter rekreacyjny, bez rywalizacji sportowej.W trakcie imprezy nie będzie dokonywany pomiar czasu.


10. Nagrody:

Organizator przewiduje medale i dyplomy uczestnictwa dla każdego uczestnika marszu.

 

11. Program zawodów:

12:30- 16.00 – zapisy na listę startową

16:15 start marszu Nordic Walking dystans do wyboru 2km lub 4km (decyzję o dystansie można podjąć po przejściu 1 pętli 2km)

17.15 – zakończeniu marszu

 

12. Opis trasy:

Pętla, nawierzchnia szutrowa (aleja parkowa), trasa oznaczona. Plan trasy jest przedstawiony w biurze zawodów oraz  na www.aktywnezabrze.pl

 

13. Uwagi końcowe:

Marsz będzie przeprowadzony na terenie Parku Leśnego. Organizator nie zapewnia szatni w miejscu rozgrywania zawodów.
W sprawach spornych nie objętych regulaminem organizator zastrzega sobie prawo interpretacji. Marsz zostanie rozegrany bez względu na warunki pogodowe.

Zawodnicy uczestniczą w imprezie na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do odpowiedniego ubezpieczenia własnego.

Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie zasad fair play i bezpieczeństwa.

Deklarując udział w imprezie uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem zawodów i jego akceptację.

Deklarując udział w imprezie uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie swojej osoby w trakcie zawodów oraz w chwili ich zakończenia- dekorowania, wyraża również zgodę na udzielenie wywiadu obecnym mediom zaproszonym przez organizatora oraz wykorzystaniem tych materiałów do promowania imprez sportowych w kraju i za granicą.

 

Organizator