Biathlon dla każdego 2016

Administrator Dnia .

 

REGULAMIN ZAWODÓW „BIATHLON DLA KAŻDEGO”

 

 

I. CELE IMPREZY

1.       Popularyzacja i upowszechnianie dyscypliny biathlon.

 

II. ORGANIZATOR ZAWODÓW „BIATHLON DLA KAŻDEGO”

1.       Organizatorem zawodów „Biathlon dla Każdego”, jest POLSKI ZWIĄZEK BIATHLONU z siedzibą     w Katowicach, 40-519 Katowice, ul. T. Kościuszki 84, NIP 118-05-29-687, REGON 001088712, wpisany do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnych Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem 0000131363 – oraz Grodzki Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Zabrzu ul. Daleka 7 zwany dalej „Organizatorem”

2.       Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją zawodów „Biathlon dla Każdego”, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.), jest POLSKI ZWIĄZEK BIATHLONU z siedzibą  w Katowicach, 40-519 Katowice, ul. T. Kościuszki 84 oraz Grodzki Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Zabrzu ul. Daleka 7 (dalej „Administrator Danych Osobowych”).

2.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w zawodach „Biathlon dla Każdego”, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją zawodów „Biathlon dla Każdego” także we współpracy     z innymi podmiotami wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji zawodów „Biathlon dla Każdego”.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1.       Zawody „Biathlon dla Każdego” odbędą się zgodnie z harmonogramem imprez na sezon 2016:

-        Chorzów                           2016.03.13

-        Zabrze                              2016.04.16

-        Jelenia Góra                    2016.05.07

-        Warszawa                         2016.05.21

-        Strzelce Opolskie            2016.06.04

-        Świętochłowice                2016.06.11

-        Wysowa Zdrój                   2016.06.17

-        Duszniki Zdrój                  2016.07.16

-        Bytom                                2016.07.24

-        Polanica Zdrój                  2016.08.06

-        Witków (g. Czarny Bór)   2016.08.21

-        Żory                                    2016.09.03

-        Gdynia                               2016.09.11

-        Siemianowice Śląskie     2016.09.17

-        Wodzisław Śląski              2016.10.01

2.       Miejsce, godzina startu oraz szczegółowe trasy zawodów „Biathlon dla Każdego” będą dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.biathlon.com.pl, www.aktywnezabrze.pl zwanej dalej „Stroną Internetową”.

3.       Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca zawodów „Biathlon dla Każdego”, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem zawodów oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.

4.       Na trasie Zawodów przebywać mogą jedynie Uczestnicy Zawodów, obsługa Zawodów oraz osoby upoważnione przez Organizatora.

 

IV. PRZEBIEG ZAWODÓW „BIATHLON  DLA KAŻDEGO”

1.       Uczestnicy startujący w kategoriach: Szkoły Podstawowe klasy I-III (dziewczynki, chłopcy), Szkoły Podstawowe klasy IV-VI (dziewczynki, chłopcy) będą rywalizować na dystansie maksymalnie 1000 metrów z dwukrotnym strzelaniem z karabinka laserowego w pozycji leżącej z podpórki. 

2.       Uczestnicy startujący w kategorii Gimnazjum klasy I-III (dziewczynki, chłopcy) oraz w kategorii Open (kobiety mężczyźni) będą rywalizować na dystansie maksymalnie 2000 metrów z dwukrotnym strzelaniem z karabinka laserowego w pozycji leżącej z podpórki.

3.       Za każdy niecelny strzał Uczestnikowi w każdej kategorii startowej Zawodów dodaje się 20s karnych do końcowego czasu biegu. Za każdy nieoddany strzał zawodnik otrzymuje 2 minuty kary.

4.       Pomiar czasu jest elektroniczny.

 

IV. PUNKTY KONTROLNE NA TRASIE BIEGU

1.       Na trasie Biegu będzie znajdował się punkt kontrolny. Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe Uczestników skracających trasę. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

 

VI. UCZESTNICTWO

1.       Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu startu ukończą 18 lat oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.

2.       Prawo startu mają również osoby, które  w dniu startu nie ukończyły 18 lat, pod warunkiem zarejestrowania takiej osoby przez rodzica/opiekuna prawnego za pośrednictwem Strony Internetowej oraz okazania zgody na uczestnictwo w zawodach podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze numeru startowego. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego można również pobrać ze Strony Internetowej.

3.       Osoby, o których mowa w pkt 2 powyżej nie mogą samodzielnie rejestrować się do systemu zgłoszeniowego.

4.       Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start tej osoby.

5.       Warunkiem udziału w Zawodach jest:

a)    wypełnienie formularza zgłoszeniowego,

b)   wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu,

c)    akceptacja udziału w Zawodach na własną odpowiedzialność,

d)    wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych             w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz zgody na zamieszczanie wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz zgody na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników informacji dotyczących promocji i marketingu Polskiego Związku Biathlonu oraz ankiet i informacji organizacyjnych dotyczących zawodów „Biathlon dla Każdego”. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych i Organizatorem przy realizacji Zawodów „Biathlon dla Każdego” i akcji z nimi związanych na podstawie odrębnych umów, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.).

e)   wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

-   utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

-   udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w zawodach „Biathlon dla Każdego”,

-   zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

-   publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

-   zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilboardach,

-   emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

-  publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Zawodach w postaci zdjęć z trasy biegów (link do zdjęć i materiałów video zostanie umieszczony przy nazwisku Uczestnika)

f)     dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w ustępie VIII Regulaminu poniżej

g)   poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu startu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu

6.       Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom Zawodów „Biathlon dla Każdego” zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestników w zakresie nie szerszym niż zakres, o którym mowa powyżej.

7.       Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie w dniu startu w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura. O dokładnej lokalizacji oraz godzinach funkcjonowania Biura Zawodów, Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Zawodów.

8.       Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Zawodów. Organizator ma prawo usunąć z terenu Zawodów osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

9.       Na czas trwania biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe.

10.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie Zawodów.

11.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Zawodów.

12.   Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Zawodach w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora, lub przedstawicieli Organizatora podczas Zawodów.

 

VII. ZGŁOSZENIA

1.       Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej oraz w Biurze Zawodów.

2.       Organizator ustala limit numerów startowych na 300 (trzysta) sztuk. O udziale Uczestników w Zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.

3.       Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej od 23.03.2016 do 14.04.2016. W dniu startu zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach od 9.00 do 9.30 . Organizator poinformuje Uczestników o lokalizacji Biura Zawodów oraz godzinach jego funkcjonowania, za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Zawodów.

4.       Za dokonanie zgłoszenia uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Zawodów na Stronie Internetowej lub w Biurze Zawodów.

 

VIII. KLASYFIKACJE

1.       Podczas Zawodów prowadzone będą następujące klasyfikacje Uczestników:

a)    szkoły podstawowe klasy I-III dziewczynki i chłopcy (rocznik 2006 i młodsi)

b)   szkoły podstawowe klasy IV-VI dziewczynki i chłopcy (rocznik 2005, 2004, 2003)

c)    gimnazjum klasy I-III dziewczynki i chłopcy (rocznik 2002, 2001, 2000)

W kategorii gimnazjum  odbędzie się oddzielania klasyfikacja dla Uczestników nieposiadających licencji zawodniczych biathlonowych klubów sportowych i oddzielnie dla Uczestników posiadających takie licencje.

d) OPEN kobiet i mężczyzn (rocznik 1999 i starsi)

W kategorii OPEN sklasyfikowani zostaną jedynie Uczestnicy nieposiadający licencji zawodniczych biathlonowych klubów sportowych. Przy czym dopuszcza się udział zawodników licencjonowanych przez PZBiath., w tzw. PK.

2.       Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa zamontowanego w opasce na kostce wraz z doliczonym czasem za każde niecelne trafienie podczas strzelania.

 

IX. NAGRODY

1.       Zwycięzcy (Uczestnicy zajmujący miejsca 1-3) we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymują dyplom, medal oraz upominek.

2.       Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Zawody otrzymają dyplom uczestnictwa.

3.       Dla najstarszego i najmłodszego Uczestnika zgłoszonego i startującego w Zawodach przewidziane są wyróżnienia.

4.       Dla najszybszego zabrzanina i zabrzanki organizator przewiduje specjalne nagrody (w kat. Open )

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Zawodów wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.  

2.       Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w Zawodach nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.

3.       Protesty dotyczące wyników Zawodów będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów w nieprzekraczalnym czasie 15min od ogłoszenia wyników. Protesty rozstrzygaKomisja powołana przez Komitet Organizacyjny – decyzje Komisji są ostateczne. Protesty zostaną rozpatrzone przed oficjalną dekoracją zwycięzców.

4.       Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.

 

Organizator