Regulamin zawodów
Puchar Zabrza MTB 2016

 

  1. Cel zawodów

Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej wśród mieszkańców Zabrza. 
Promowanie nowych tras rowerowych w mieście.
Wyłonienie najlepszych zawodników w zawodach rowerowych.
Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
Kontynuowanie nowych trendów w budowie tras rowerowych.

  1. Nazwa imprezy i miejsce

Mistrzostwa Zabrza MTB 2016 o Puchar Prezydenta Miasta Zabrza.

HaSiOK, 19 czerwca 2016 r. ( Hałda Kopalni Sośnica- Makoszowy, wjazd od ul. Szymały
w Zabrzu Makoszowach )

  1. Organizator

Aktywne Zabrze,Urząd Miejski w Zabrzu,Grodzki Szkolny Związek Sportowy, 41-811 Zabrze, ul. Daleka 2,

Kontakt:@:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.aktywnezabrze.pl

www.facebook.com/aktywnezabrze

Tel.: 32 373 35 20,  32 271 72 76

4.        Warunki uczestnictwa

Mistrzostwa Zabrza MTB 2016 to zawody rowerowe, rozgrywane na rowerach górskich, we wskazanym terminie i miejscu przez organizatora.

Uczestnikiem Pucharu Zabrza MTB 2016 będzie osoba, która spełni następujące warunki:

 - wypełni formularz zgłoszeniowy na www.aktywnezabrze.plzakładka zawody/MTB. Formularz zostanie zamknięty w dniu 15.06.2016, godz. 20:00.

- wniesie opłatę startową (pkt. 6 regulaminu),

- potwierdzając własnoręcznym podpisem/ podpisem opiekuna prawnego, odbierze numer startowy w biurze zawodów,

- osoba nieletnia przedłoży organizatorom przed zawodami (w czasie pracy biura) zgodę prawnych opiekunów na udział w zawodach (druk zgody do pobrania z www.aktywnezabrze.plzakładka pobierz).

Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik akceptuje regulamin i poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców, a w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku wszystkich niepełnoletnich uczestników wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Startując w zawodach każdy uczestnik oraz prawny opiekun zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

Każdy uczestnik zgłoszony do Mistrzostwa Zabrza MTB 2016 zobowiązany jest do pobrania numeru startowego wraz z chipem elektronicznym, który będzie go obowiązywał przez cały czas trwania Mistrzostw Zabrza MTB 2016. Numer musi być umieszczony na kierownicy, zamocowany paskami zaciskowymi dostarczonymi przez organizatora. W przypadku zagubienia lub zniszczenia chipu elektronicznego Organizator pobierze opłatę w wysokości 20zł. Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów pod groźbą dyskwalifikacji.

Każdy uczestnik Mistrzostw Zabrza MTB 2016 jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Zawodnicy poruszający się po trasie Mistrzostw Zabrza MTB 2016 bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.

 
6. Opłaty startowe

Kategorie K1, M1,K2, M2, K3, M3, K4, M4: brak opłaty startowej.

Kategoria OPEN: 20 zł.

Zwolnieni opłaty startowej, są wszyscy uczestnicy akcji: ‘Buduj z POMBA’, którzy w dniach 20-21 maja 2016 roku, uczestniczyli w budowie ścieżki rowerowej na HaSiOK’u.

Istnieje możliwość zgłoszenia się do zawodów w dniu zawodów w godz. 8:30-9:30.
OPŁATA STARTOWA W DNIU ZAWODÓW WYNOSI 30 zł, dla Kategorii OPEN, dla pozostałych kategorii 10 zł.

Uczestnicy zawodów Mistrzostwa Zabrza MTB 2016 dokonują opłaty startowej w Punkcie Informacji o Mieście lub na konto bankowe,  Grodzki Szkolny Związek Sportowy PKO BP
Oddz. I w Gliwicach 11 1020 2401 0000 0602 0179 4569 do dnia 16.06.2016 r., decyduje data wpływu środków na konto. Podczas odbioru numerów w Biurze Zawodów należy przedstawić dowód opłaty startowej. Uczestnikom Mistrzostw Zabrza MTB 2016 organizator nie zapewnia transportu do miejsca rozegrania zawodów i powrotu po ich zakończeniu.

7. Program zawodów

Mistrzostwa Zabrza MTB 2016 to impreza sportowo - rekreacyjnych rozgrywana na rowerach górskich. Zawody będą przeprowadzone według następującego programu:

- godz. 8:30- 9:30: zgłoszenia dla zawodników niezarejestrowanych.

- od 9:00 potwierdzenie przybycia, przekazanie zgody na udział w zawodach, odbiór
numeru startowego w Biurze Zawodów dla zawodników zarejestrowanych na www.aktywnezabrze.pl ( najpóźniej 30 min. przed startem kategorii )

godz. 10:00 K1 (dziewczynki roczniki 2009 i młodsze)

godz. 10:10 M1 (chłopcy roczniki 2009 i młodsi)

10:20 K2 (dziewczynki 2008- 2006 )

10:35 M2 (chłopcy 2008- 2006)

10:50 K3 (dziewczynki 2005- 2003)

11.00 OPEN- Elita K, Elita M, Masters K, Masters M

11:20 M3 ( chłopcy 2005- 2003)

11:45 K4 ( dziewczynki 2002- 2000)

11:45 M4 (chłopcy 2002-2000)

godz. 12:15 –12:45 dekoracja kategorii K1, M1, K2, M2, K3, M3, K4, M4.

godz. 12:45- 13:30 dekoracja zwycięzców Elita i Masters

godz. 13:30 – zamknięcie trasy Mistrzostwa Zabrza MTB 2016

godz. 13:30 losowanie TMBOLA

 

W wyścigu OPEN zostaną sklasyfikowane następujące kategorie:

Elita K ( kobiety 1999- 1977)

Elita M (mężczyźni 1999-1977)

Masters K (kobiety 1976 +)

Masters M (mężczyźni 1976+)

Starty kategorii 1 do 4 odbywają się z podziałem na kobiety i mężczyzn.

W wyścigu OPEN wszystkie kategorie start wspólny.

8. Dystanse

K1, M1:  ok. 300m

K2 , M2: 1 okrążenie

K3, M3: 2 okrążenia

K4, M4: 3 okrążenia

Elita K: 4 pętle OPEN

Elita M: 4 pętle OPEN

Masters K: 4 pętle OPEN

Masters M: 4 pętle OPEN

9. Zawody

Zawody zostaną przeprowadzone na przygotowanej i oznaczonej krótkiej pętli dla kat.
1 do 4, i odrębnej trasie dla OPEN. W miejscach, gdzie trasa będzie wytyczona taśmą z dwóch stron taśmą , zawodnicy muszą przejechać pomiędzy taśmami. Jeśli zawodnik opuści trasę ogrodzoną taśmą, musi niezwłocznie powrócić na trasę w tym samym miejscu. Mapy tras w kategoriach 1 do 4 oraz OPEN będą udostępnione przez Organizatora biurze zawodów przed startem oraz na www.aktywnezabrze.plNa trasie zawodów występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.

Start do zawodów na wszystkich dystansach i kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu,
o czym poinformuje uczestników w dniu rozgrywania zawodów.

Trasa będzie oznakowana, i zabezpieczona przez sędziów i ratowników medycznych przez cały czas trwania zawodów.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie jakiegokolwiek punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją, zawodnicy są zobowiązani do zapoznania się z trasą zawodów.

Sklasyfikowanie zawodnika na każdym z dystansów będzie ograniczone limitem czasu wjazdu na metę. Jeśli nie zostanie ustalony inny limit, to obowiązującym jest godz. 13:00. Po upłynięciu limitu czasu, zawodnicy kończący poszczególne dystanse zostaną ujęci w klasyfikacji danych zawodów poprzez DNF.

W sytuacjach szczególnych Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu czasu przejazdu w określonych punktach kontrolnych trasy zawodów oraz do przesunięcia czasu zamknięcia trasy.

Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie zawodów.

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.

Wszelkie odpady, śmieci, opakowania mogą być pozostawione wyłącznie w koszach na śmieci położonych w strefie bufetu i serwisu. W przypadku udowodnionego przypadku zaśmiecania trasy zawodów, zawodnik zostanie ukarany dyskwalifikacją.

10. Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu

Zawodnicy rezygnujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów Mistrzostwa Zabrza MTB 2016, nie zależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora poprzez zgłoszenie samodzielnie lub poprzez opiekuna w biurze zawodów celem uniknięcia rozpoczęcia akcji poszukiwawczej i ratowniczej.

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.

W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

11.Sektory startowe

Podczas zawodów Mistrzostwa Zabrza MTB 2016, organizator może zobligować zawodników do ustawienia w sektorach, na podstawie miejsc zajętych we wcześniejszych edycjach zawodów, na podstawie wyników w innych zawodach.

12. Klasyfikacje

Klasyfikacja będzie prowadzona wg. powyższych kategorii wiekowych z podziałem na K i M
(kobiety i mężczyźni) oraz OPEN. O miejscu decyduje kolejność przyjazdu na metę poprzedzona prawidłowym przejazdem na trasie zawodów.

Zawodnicy kategorii Elity i Masters Kobiet oraz Elity i Masters mężczyzn, zameldowani w Zabrzu, rywalizują dodatkowo w klasyfikacji Puchar Zabrza.

13. Ruch drogowy

Zawody będą się odbywać w miejscach niedostępnych dla ruchu drogowego jednak dotarcie na miejsce zawodów i powrót odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

14. Nagrody

W każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone: puchar dla zwycięzcy, medale dla miejsc
I-III, dyplomy dla miejsc I-VI.

Dla mieszkańców Zabrza, klasyfikacja kobiet i mężczyzn osobno w kategorii OPEN- PUCHAR ZABRZA (Elita i Masters).

Za mieszkańca Zabrza uważa się osobę która jest w nim zameldowana i może to udokumentować odpowiednim wpisem w dowodzie osobistym, lub innym dokumentem. W/w dokumenty należy posiadać podczas zawodów w celu weryfikacji. Nagrody i trofea nieodebrane w dniu dekoracji przepadają i nie będzie możliwości ich późniejszego odbioru.

15. Kary

Organizator może zasądzić następujące kary:

Upomnienie.
Dyskwalifikacja.

16. Ochrona środowiska naturalnego

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefą. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie zgodnie z punktem 9 regulaminu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

17. Protesty

Protesty do Organizatora zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Decyzja ostateczna należy do Organizatora

18. Informacje dodatkowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z konieczności dostosowania się do jego treści.

Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

 

Organizator.