Mistrzostwa Zabrza w Narciarstwie Zjazdowym 2017

Administrator Dnia .

REGULAMIN 
Puchar Prezydenta Miasta Zabrza
w Narciarstwie Zjazdowym.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorzy zawodów

      Grodzki Szkolny Związek Sportowy, 41-811 Zabrze, ul. Daleka 2

           Informacje:

                     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                     www.aktywnezabrze.pl

                     www.facebook.com/aktywnezabrze

                     Punkt Informacji o Mieście, tel.: 32 271 72 76

2. Cel zawodów

Celem zawodów jest propagowanie uprawiania sportu, w szczególności narciarstwa zjazdowego. Podnoszenie poziomu sportowego narciarzy, poprzez udział w zawodach. Krzewienie sportowego stylu życia wśród mieszkańców Zabrza. Wyłonienie najlepszych narciarzy zjazdowych.

3. Miejsce i termin zawodów

Zawody odbędą się w dniu 26 lutego 2017 roku w Istebnej, w Ośrodku Narciarskim  Złoty Groń.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca zawodów lub odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych, wszelkie informacje na www.aktywnezabrze.pl

4. Zgłoszenia i opłaty dla uczestników

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeń na stronie www.aktywnezabrze.pl od 6 lutego 2017, do 23 lutego 2017, do godziny 18:00.

Opłata startowa wynosi 10 zł dla kategorii od 1 do 10, oraz 20 zł dla pozostałych kategorii- konto nr 11 1020 2401 0000 0602 0179 4569 tytułem: Puchar Zabrza. Wpłaty przyjmowane są do 23 lutego, do godz. 15:00 (data wpływu środków na konto) Odbierając numer startowy w dniu zawodów należy przedłożyć organizatorowi potwierdzenie wpłaty.

Po w/w terminie zgłoszenia i opłaty startowe przyjmowane będą w biurze zawodów, 26 lutego 2017, od godz. 9:00 do 10:00, opłata 20 zł.

Limit zgłoszonych zawodników to 190 osób.

 

II. PRZEBIEG ZAWODÓW

1.Wydawanie numerów

Wydawanie numerów startowych- w dniu zawodów: od godziny 9:00 w biurze zawodów.

2.Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody zostaną rozegrane w konkurencji slalom gigant (GS). Odstępstwa od NRS: możliwy jeden przejazd, nie obowiązują wymagane różnice wzniesień i ilości bramek/zmian kierunku oraz ich ustawienie, trening przed zawodami, zasady oglądania trasy, spóźnienie na start.

Zawody zostaną przeprowadzone w następujących grupach wiekowych:

 K1, przedszkolaki dziewczęta do 2010 włącznie
 M1, przedszkolaki chłopcy do 2010 włącznie
 K2, dziewczęta dzieci młodsze 2009 - 2007
 M2, chłopcy dzieci młodsze 2009 - 2007
 K3, dziewczęta SP 2006 – 2004
 M3, chłopcy SP  2006 – 2004
 K4, dziewczęta Gim 2003 - 2001
 M4, chłopcy Gim 2003 - 2001
 K5, dziewczęta LO 2000 - 1998
 M5, chłopcy LO 2000 - 1998
 K6, kobiety 1997 - 1986
 M6, mężczyźni 1997- 1986
 K7, kobiety 1985 - 1974
 M7, mężczyźni 1985 - 1974
 K8, kobiety 1973 - 1962
 M7, mężczyźni 1973- 1962
 K9, kobiety 1961+
 M9, mężczyźni 1961+

W przypadku małej ilości uczestników w grupie organizator przewiduje połączenie kategorii na starcie (poniżej 4 osób)

3. Oglądanie trasy, przebieg zawodów i wyniki

Oglądanie trasy: oglądanie trasy jest możliwe tylko zza wygrodzonej taśmy wzdłuż trasy. Wjazd na trasę zawodów przed ich rozpoczęciem skutkować będzie dyskwalifikacją. Wjazd na trasę zawodów możliwy jest tylko podczas mierzonego przejazdu.

 

Kolejność startu grup: według numerów startowych lub zgodnie z ogłoszeniem organizatora. Start pierwszego zawodnika, ok 10:30. Zawodnik spóźniony na start, po uzyskaniu zgody sędziego startera, będzie mógł wystartować na końcu swojej grupy.

 

Po zakończeniu zawodów i weryfikacji poprawności przejazdów przez sędziów, wyniki nieoficjalne zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń. W przypadku nie złożenia protestów, po 15 min., wyniki te staną się wynikami oficjalnymi.

 

III. KLASYFIKACJA

Ogłoszenie wyników

Przewidywany czas rozdania nagród: godz. 14:30 – 15:30. Dla zawodników z miejscem pierwszym, drugim i trzecim przewidziano  dyplomy i medale.

Podczas zawodów odbędzie się klasyfikacja indywidualna w poszczególnych grupach wiekowych.

Prowadzona będzie również klasyfikacja dla mieszkańców Zabrza w kategorii kobiet i mężczyzn- PUCHAR ZABRZA.

Za mieszkańca Zabrza uważa się osobę która jest w nim zameldowana i może to udokumentować odpowiednim wpisem w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie), legitymacją szkolną (osoby nieletnie). W/w dokumenty należy posiadać podczas zawodów w celu weryfikacji.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do odpowiedniego ubezpieczenia własnego.

Organizator wszelkie protesty przyjmie tylko w formie pisemnej.

Kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzyga Jury w składzie: Sędzia Główny, Dyrektor Zawodów. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie zasad fair play i bezpieczeństwa na stoku (nie wjeżdżanie na trasę w czasie trwania zawodów), a także oglądanie trasy zawodów zgodnie z wytycznymi organizatorów.

Zapisując się do zawodów uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem zawodów i jego akceptację. Potwierdza również zapoznanie się z regulaminem projektu Aktywne Zabrze.

Dokonując wpłaty za udział w zawodach uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie swojej osoby w trakcie zawodów oraz w chwili ich zakończenia- dekorowania, wyraża również zgodę na udzielenie wywiadu obecnym mediom zaproszonym przez organizatora oraz wykorzystaniem tych materiałów do promowania imprez sportowych w kraju i za granicą.

 

Organizator