Biathlon dla każdego 2018

Administrator Dnia .

REGULAMIN ZAWODÓW „BIATHLON DLA KAŻDEGO”

 

 1. CELE IMPREZY
 2. Popularyzacja i upowszechnianie biathlonu.
 3. Promowanie wspieranie aktywnego spędzania czasu przez wszystkie grupy społeczne (dzieci, młodzież, rodzice).
 4. Promowanie wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.
 5. Promowanie wolontariatu sportowego.

 

II. ORGANIZATOR ZAWODÓW „BIATHLON DLA KAŻDEGO”

 1. Organizatorem cyklu zawodów w kraju zawodów „Biathlon dla Każdego”, jest POLSKI ZWIĄZEK BIATHLONU z siedzibą w Katowicach, 40-519 Katowice, ul. T. Kościuszki 84, NIP 118-05-29-687, REGON 001088712, wpisany do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnych Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem 0000131363
 2. Organizatorem w Zabrzu jest MUKS „Dziesiątka „ z siedzibą w Zabrzu ul. Chopina 26
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją zawodów „Biathlon dla Każdego”, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), jest POLSKI ZWIĄZEK BIATHLONU z siedzibą  w Katowicach, 40-519 Katowice, ul. T. Kościuszki 84 oraz MUKS „Dziesiątka”(dalej „Administrator Danych Osobowych”).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w zawodach „Biathlon dla Każdego”, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie do czasu rozpoczęcia zawodów. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją zawodów „Biathlon dla Każdego” także we współpracy     z innymi podmiotami wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji zawodów „Biathlon dla Każdego”.

 

III.TERMIN I MIEJSCE

 1. Zawody „Biathlon dla Każdego” odbędą się:
 2. 21.04.2018 r. Zabrze
 3. Miejsce: Arena Zabrze ul. Roosevelta 81
 4. Godzina:

godz.  8.00 - zapisy i weryfikacja zgłoszonych zawodników,

godz.  9:00 – start do pierwszego biegu,

ok. godz. 14.00 – zakończenie zawodów i wręczenie nagród,

 1. Na trasie Zawodów przebywać mogą jedynie Uczestnicy Zawodów, obsługa Zawodów oraz osoby upoważnione przez Organizatora.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca zawodów „Biathlon dla Każdego”, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie Internetowej http://www.biathlon.com.pl nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem zawodów. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.

 

IV. PRZEBIEG ZAWODÓW „BIATHLON  DLA KAŻDEGO”

 1. Uczestnicy startujący w kategoriach:
 2. P– dziewczynki rocznik 2012 i młodsze oraz chłopcy rocznik 2012 i młodsi będą rywalizować ze startu wspólnego na dystansie maksymalnie 500m z jednym strzelaniem z karabinka laserowego (każde strzelanie to 5 strzałów) w pozycji leżącej z podpórki.
 3. K1– dziewczyny z roczników 2011, 2010, 2009 i M1 –  chłopcy z roczników 2011, 2010, 2009 będą rywalizować na dystansie maksymalnie 1000m z jednym strzelaniem z karabinka laserowego (każde strzelanie to 5 strzałów) w pozycji leżącej z podpórki.
 4. K2 – dziewczyny z roczników 2008, 2007, 2006 i M2 – chłopcy z roczników 2008, 2007, 2006 będą rywalizować na dystansie maksymalnie 1000m z dwoma strzelaniami z karabinka laserowego (każde strzelanie to 5 strzałów) w pozycji leżącej z podpórki.
 5. K3 – dziewczyny z roczników 2005, 2004, 2003, 2002 i M3 – chłopcy z roczników 2005, 2004, 2003, 2002 będą rywalizować na dystansie maksymalnie 1500m z dwoma strzelaniami z karabinka laserowego (każde strzelanie to 5 strzałów) w pozycji leżącej z podpórki.
 6. K OPEN– kobiety z rocznika 2001 i starsze i M OPEN – mężczyźni z rocznika 2001 i starsi będą rywalizować na dystansie maksymalnie 2000m z dwoma strzelaniami z karabinka laserowego (każde strzelanie to 5 strzałów) w pozycji leżącej z podpórki (z klasyfikacji wyłączeni są zawodnicy posiadający licencję PZBiath. od kat. juniora młodszego).
 7. Za każdy niecelny strzał Uczestnikowi w każdej kategorii startowej Zawodów dodaje się 20s karnych do końcowego czasu biegu. Za każdy nieoddany strzał zawodnik otrzymuje 2 minuty kary. Za oddanie większej ilości strzałów niż przewidują przepisy biathlonowe (pięć podczas każdego strzelania) zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.
 8. Pomiar czasu jest elektroniczny.

 

V. PUNKTY KONTROLNE NA TRASIE BIEGU

 1. Na trasie Biegu będzie znajdował się punkt kontrolny. Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe Uczestników pokonujących trasę. Uczestnicy pokonujący trasę  poza wyznaczonym terenem zostaną zdyskwalifikowani.

 

VI. UCZESTNICTWO

 1. Impreza ma charakter otwarty.
 2. W przypadku osób, które w dniu startu nie ukończyły 18 lat, prawo startu posiadają osoby zarejestrowane przez rodzica/opiekuna prawnego za pośrednictwem Strony Internetowej bądź w Biurze Zawodów oraz okazania zgody na uczestnictwo w zawodach podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze numeru startowego. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego można również pobrać ze Strony Internetowej zawodów – http://www.biathlon.com.pl/programy/biathlon-dla-kazdego lub http://www.aktywnezabrze.pl
 3. Osoby, o których mowa w pkt 2 powyżej nie mogą samodzielnie rejestrować się do systemu zgłoszeniowego.
 4. Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start tej osoby.
 5. Warunkiem udziału w Zawodach jest:  
 6. wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który zawiera zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika a także zgodę na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz zgodę na zamieszczanie wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej, oraz zgodę na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników informacji dotyczących promocji i marketingu Polskiego Związku Biathlonu oraz ankiet i informacji organizacyjnych dotyczących zawodów „Biathlon dla Każdego”. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku stanowi  Załącznik nr 2 do Regulaminu. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych i Organizatorem przy realizacji Zawodów „Biathlon dla Każdego” i akcji z nimi związanych na podstawie odrębnych umów, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm),
 7. wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
 8. akceptacja udziału w Zawodach na własną odpowiedzialność,
 9. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorowi wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
 10. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie                    w formie fotografii i zapisu video;
 11. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w zawodach „Biathlon dla Każdego”;
 12. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku;
 13. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu            i w czasie przez siebie wybranym;
 14. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i billboardach;
 15. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych;
 16. publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Zawodach w postaci zdjęć z trasy biegów;
 17. poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu startu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
 18. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom Zawodów „Biathlon dla Każdego” zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestników w zakresie nie szerszym niż zakres, o którym mowa powyżej.
 19. Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie w dniu startu w Biurze Zawodów                 od godziny 8:00 i nie później niż 15 minut do startu każdej kategorii.
 20. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Zawodów. Organizator ma prawo usunąć z terenu Zawodów osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 21. Na czas trwania biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe.
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie Zawodów.
 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Zawodach.
 24. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Zawodach w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora, lub przedstawicieli Organizatora podczas Zawodów.

 

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej http://www.biathlon.com.pl/programy/biathlon-dla-kazdego oraz w Biurze Zawodów najpóźniej do 30 minut przed startem kategorii.
 2. Organizator ustala limit numerów startowych na 300 (trzysta) sztuk. O udziale Uczestników w Zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej od 30.03.2018 do 20.04.2018. W dniu startu zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów od godziny 8:00 do 30 minut przed startem konkurencji.
 4. Biuro Zawodów mieścić się będzie w recepcji VIP  stadionu.  
 5. Za dokonanie zgłoszenia uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Zawodów na Stronie Internetowej lub w Biurze Zawodów.

 

VIII. KLASYFIKACJE

 1. Podczas Zawodów prowadzone będą następujące klasyfikacje Uczestników:

     P1 – dziewczynki z rocznika 2012 i młodsze

     P2 – chłopcy z rocznika 2012 i młodsi

     K1 – dziewczyny z roczników 2011, 2010, 2009    

     M1 –  chłopcy z roczników 2011, 2010, 2009

     K2 – dziewczyny z roczników 2008, 2007, 2006

     M2 – chłopcy z roczników 2008, 2007, 2006

     K3 – dziewczyny z roczników 2005, 2004, 2003, 2002

     M3 – chłopcy z roczników 2005, 2004, 2003, 2002

     K OPEN – kobiety z rocznika 2001 i starsze          

            M OPEN – mężczyźni z rocznika 2001 i starsi

     2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wraz z doliczonym czasem za każde niecelne trafienie podczas strzelania.

 

IX. NAGRODY

 1. Medal, dyplom oraz nagrody otrzymują Uczestnicy z miejsc 1-3. Uczestnicy zajmujący miejsca 1-6 we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymują dyplom oraz upominek.
 2. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Zawody otrzymają dyplom uczestnictwa.
 3. Dla najstarszych i najmłodszych Uczestników zgłoszonych i startujących w Zawodach przewidziane są wyróżnienia.
 4. W kategorii OPEN K i OPEN M prowadzona będzie klasyfikacja generalna prowadzona zgodnie z Załącznikiem 2 do regulaminu zawodów.
 5. Pierwsze trzy osoby w rankingu OPEN M i K otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody, które będą wręczane podczas zakończenia sezonu PZBiath. O terminie i miejscu zwycięzcy zostaną poinformowaniu poprzez email.
 6. Najwyżej sklasyfikowani mieszkańcy Zabrza (kobieta i mężczyzna) nagrodzeni zostaną dyplomem i pucharem i nagrodą dodatkową (w kat. Open )

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Zawodów wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.  Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Kwestia takiego ubezpieczenia pozostaje wyłącznie w gestii uczestników. 
 2. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w Zawodach nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.
 3. Protesty dotyczące wyników Zawodów będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów w nieprzekraczalnym czasie 15min od ogłoszenia wyników. Protesty rozstrzygaKomisja powołana przez Komitet Organizacyjny – decyzje Komisji są ostateczne. Protesty zostaną rozpatrzone przed oficjalną dekoracją zwycięzców.
 4. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.

 

 

 

Organizatorzy:

MUKS ‘Dziesiątka
ul. Chopina 26 Zabrze

Tel. kontaktowy:  
Łukasz Pisiewicz
32 373 35 20

Polski Związek Biathlonu
ul. T. Kościuszki 84, Katowice

Tel. kontaktowy:
Patryk Niszczuk
509 951 746