Aktywne Zabrze

Kliknij w odpowiednią ikonę w zależniości od dyscypliny.

Regulamin projektu Aktywne Zabrze

 1. Projekt Aktywne Zabrze to cykl bezpłatnych szkoleń instruktorskich i trenerskich z dyscyplin sportowych:  aquaaerobic, badminton, bieganie, fitness, kolarstwo MTB, kolarstwo szosowe, narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, nordic walking, piłka nożna, siłownia, speedminton, spinning, snowboard, szachy, tenis, wspinaczka halowa, yoga, przeznaczonych dla mieszkańców Zabrza.
 2. Uczestnikiem zajęć, szkolenia i treningów, może być osoba, która dokona zgłoszenia w Punkcie Informacji o Mieście przy ul. Powstańców 2/1 osobiście lub telefonicznie pod nr 32 2717276, a przed rozpoczęciem zajęć, w biurze obsługi zajęć, potwierdzi swoją obecność (w przypadku osoby niepełnoletniej, formalności dokonuje prawny opiekun- pisemna zgoda na udział w zajęciach ( i samodzielny/ lub nie powrót po zajęciach do domu)).
  Osoby, które zapiszą się na dowolne zajęcia Aktywnego Zabrza w Punkcie Informacji o Mieście, a nie będą mogły w nich uczestniczyć, zobowiązane są poinformować o tym fakcie telefonicznie, bądź osobiście Punkt Informacji o Mieście. Jeżeli nie poinformują Punktu o swojej nieobecności, nie będą mogły uczestniczyć w następnych zajęciach danej dyscypliny.
 3. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zajęciach/ szkoleniu/ treningu/ zawodach za zgodą osoby dorosłej. Opiekun osoby niepełnoletniej, przed rozpoczęciem zajęć oddaje organizatorowi  podpisaną zgodę  o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sportowej na którą zgłasza swego podopiecznego. Druk zgody wypełnia opiekun (druk do pobrania ze strony www.aktywnezabrze.pl).
 4. Uczestnicy szkolenia/ treningu/ zawodów, dojeżdżają na miejsce zajęć we własnym zakresie, a osoba niepełnoletnia wraz z opiekunem.
 5. Uczestnicy projektu ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie. Aktywne Zabrze nie ubezpiecza uczestników projektu.
 6. Uczestnicy samodzielnie dokonują zakupu karnetów na wyciągi w kasach ośrodka narciarskiego, umożliwiające im  korzystanie z tras narciarskich w trakcie zajęć z narciarstwa zjazdowego i snowboardu.
 7. Aktywne Zabrze nie zapewnia uczestnikom rezerwacji karnetów.
 8. Aktywne Zabrze umożliwia rezerwację sprzętu do uprawiania narciarstwa biegowego w dniu zajęć. Uczestnik zajęć, z wyprzedzeniem dokonuje rezerwacji i wypożyczenia sprzętu po wcześniejszym zapisaniu się na szkolenie w Punkcie Informacji o Mieście. Organizator nie zapewnia rezerwacji i wypożyczenia sprzętu do narciarstwa zjazdowego i snowboardu.
 9. Aktywne Zabrze w trakcie szkolenia/ treningu/ zawodów z narciarstwa zjazdowego umożliwia wyznaczonym osobom przejazdy wytyczoną trasą poprzez tyczki przegubowe lub treningowe softpole. Organizator w trakcie szkolenia/ treningu prowadzi szkolenie narciarskie na poziomie sportowym, oraz podstawowym.
 10. Aktywne Zabrze podzieli uczestników szkolenia/ treningu ze względu na stopień zaawansowania, zajęcia będą odbywać się w grupach.
 11. Niepełnoletni uczestnik zajęć z narciarstwa zjazdowego bierze udział w zajęciach w kasku narciarskim- brak kasku narciarskiego jest jednoznaczny z niedopuszczeniem uczestnika do zajęć.
 12. Każdy uczestnik treningu na tyczkach obowiązkowo jeździ w kasku narciarskim.
 13. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych szkolenia/ treningu/ zawodów organizator może skrócić czas trwania zajęć lub odwołać zajęcia.
 14. Wyznaczona tyczkami trasa przejazdu będzie ogólnodostępna dla innych użytkowników stoku.
 15. Szkolenie z narciarstwa zjazdowego na poziomie zaawansowanym może odbywać się poprzez indywidualne konsultacje.
 16. Szkolenie z narciarstwa biegowego odbywać się będzie z podziałem na grupy zaawansowania w zespołach.
 17. W trakcji zajęć z kolarstwa, każdy niepełnoletni uczestnik bierze udział w zajęciach w kasku rowerowym- sztywnym- brak kasku jest równoznaczny z niedopuszczeniem uczestnika do zajęć.
 18. Biorąc udział w zajęciach uczestnik zajęć ma obowiązek przestrzegać przepisów kodeksu drogowego.
 19. W przypadku zgłoszenia się do zajęć/ szkolenia/ treningu/ zawodów osoby z niesprawnym technicznie sprzętem organizator może odmówić udziału w zajęciach. Ostateczna decyzja należy do osoby prowadzącej zajęcia lub organizatora.
 20. Biorąc udział w zajęciach: BIEGANIE, FITNESS, KOLARSTWO MTB, KOLARSTWO SZOSOWE, NARCIARSTWO BIEGOWE, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, NORDIC WALKING, SNOWBOARD, SPINNING®, WSPINACZKA HALOWA, oraz wszelkich innych zajęciach sportowych organizowanych przez Aktywne Zabrze i jego partnerów uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania ogólno rozumianych zasad bezpieczeństwa oraz bezwzględnemu podporządkowaniu się instrukcjom i poleceniom osoby prowadzącej zajęcia.
 21. Aktywne Zabrze zwraca się z prośbą o zachowanie zasad fair play i bezpieczeństwa w trakcie udziału w całym projekcie.
 22. Dokonując zgłoszenia do udziału w zajęciach uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem projektu oraz potwierdza jego akceptację.
 23. Przebieg i udział w  zawodach finałowych dla każdej z dyscyplin objętej projektem będzie regulował odrębny regulamin.
 24. Potwierdzając udział w zajęciach/ szkoleniu/ treningu/ zawodach uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie swojej osoby w trakcie zajęć/ treningu/ szkoleniu/ zawodów oraz w chwili ich zakończenia- dekorowania, wyraża również zgodę na udzielenie wywiadu obecnym mediom zaproszonym przez organizatora oraz wykorzystaniem tych materiałów przez Aktywne Zabrze oraz podmioty i partnerów z nim współpracujących w sposób dowolny w kraju i za granicą.
 25. Ostateczna interpretacja regulaminu, dopuszczenie do zajęć projektu Aktywne Zabrze i wszelkie decyzje związane z realizacją projektu należą do organizatora.
 26. Zgłaszając się na zajęcia/ podpisując się na liście uczestników projektu Aktywne Zabrze, uczestnik potwierdza, że jest zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań do uprawiana sportów realizowanych w projekcie.
 27. Biorąc udział w zajęciach Aktywnego Zabrza każdy uczestnik oświadcza, że:
 • bezwzględnie będę stosował się do poleceń organizatorów i prowadzących zajęcia
 • nie będę wnosił roszczeń w stosunku do organizatora i prowadzących zajęcia w przypadku uszczerbku na  zdrowiu powstałej z mojej winy
 • nie będę wnosił roszczeń w stosunku do organizatora i prowadzących zajęcia w przypadku szkody materialnej powstałej z mojej winy 

Puchar Zabrza w narciarstwie alpejskim

Zapisy do zawodów przyjmowane są tylko poprzez formularz elektroniczny
do 02.03.2023, na stronie: www.aktywnezabrze.pl,
opłata w wysokości 50 zł na  konto 89 1140 2004 0000 3902 8152 1517
do  02.03.2023 tytułem ‘Puchar Zabrza’.

REGULAMIN 
Puchar Prezydenta Miasta Zabrza
w Narciarstwie Zjazdowym.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorzy zawodów

        STOWARZYSZENIE AKTYWNE ZABRZE
               ul. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze

       Informacje:

       aktywnezabrze@gmail.com

       www.aktywnezabrze.pl

      www.facebook.com/aktywnezabrze

2. Cel zawodów

Celem zawodów jest propagowanie uprawiania sportu, narciarstwa zjazdowego. Podnoszenie poziomu sportowego narciarzy poprzez udział w zawodach. Krzewienie sportowego stylu życia wśród mieszkańców Zabrza. Wyłonienie najlepszych narciarzy zjazdowych.

3. Miejsce i termin zawodów

Zawody odbędą się w dniu 5 marca 2023 roku w Istebnej, w Ośrodku Narciarskim Złoty Groń.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca zawodów lub odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych, wszelkie informacje na www.aktywnezabrze.pl

4. Zgłoszenia i opłaty dla uczestników

Zgłoszenia przyjmowane są TYLKO poprzez formularz zgłoszeń na stronie www.aktywnezabrze.pl od 16 lutego 2023, do 02 marca 2023, do godziny 18:00 lub do wykorzystania wszystkich miejsc. Po w/w terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Maksymalna liczba uczestników to 150 osób.

Uczestnikiem zawodów będzie osoba, która spełni następujące warunki:

 • wypełni elektroniczny formularz zgłoszeniowy do zawodów na stronie www.aktywnezabrze.pl do 02.03.2023 do godz. 18:00
 • zweryfikuje swój udział w imprezie zgłaszając się do biura zawodów w dniu 05.03.2023 przedstawiając potwierdzenie wpłaty startowego na konto.
 • osoby niepełnoletnie przedłożą dodatkowo organizatorom przed zawodami (w czasie pracy biura) zgodę prawnych opiekunów na udział w zawodach (zał. 1)

Załącznik do pobrania ze strony www Aktywnego Zabrza.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawodami, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.), oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO), jest AktywneZabrze. Na czas zawodów, każda osoba może mieć dostęp do swoich danych. Baza osób zgłoszonych do zawodów zostanie usunięta po ogłoszeniu oficjalnych wyników zawodów.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem- losowaniem samochodu na weekend, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.), oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO), jest firma: Salon Samochodowy Center w Zabrzu, ul. Pestalozziego 9, 41-819 Zabrze. Na czas zawodów , każda osoba może mieć dostęp do swoich danych. Baza osób zgłaszających się do konkursu samochodowego zostanie usunięta po ogłoszeniu oficjalnych wyników zawodów.

Opłata startowa 50 zł, wszystkie kategorie wiekowe, na konto: 89 1140 2004 0000 3902 8152 1517 do 02.03.2023 tytułem ‘Puchar Zabrza’. Brak wpłaty na konto skutkuje pobraniem opłaty na miejscu w wysokości 100 zł.

II. PRZEBIEG ZAWODÓW

1.Wydawanie numerów

Wydawanie numerów startowych- w dniu zawodów, od godziny 8:00 w biurze zawodów.

2.Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody zostaną rozegrane w konkurencji slalom gigant (GS). Odstępstwa od NRS: możliwy jeden przejazd, nie obowiązują wymagane różnice wzniesień i ilości bramek/zmian kierunku oraz ich ustawienie, trening przed zawodami, zasady oglądania trasy, spóźnienie na start.

Zawody zostaną przeprowadzone w następujących grupach wiekowych dla wszystkich zgłoszonych zawodników:

Kategoria open
K – dziewczęta, kobiety
M – chłopcy, mężczyźni

OPEN K1, do 2016 włącznie,
OPEN M1, do 2016 włącznie
OPEN K2, 2015 – 2010
OPEN M2, 2015 – 2010
OPEN K3, 2009 – 1988
OPEN M3, 2009 – 1988
OPEN K4, 1987+
OPEN M4, 1987+

Zabrzanie
K – dziewczęta, kobiety
M – chłopcy, mężczyźni

K1, do 2016 włącznie,
M1, do 2016 włącznie
K2, 2015 – 2013
M2, 2015 – 2013
K3, 2012 – 2010
M3, 2012 – 2010
K4, 2009 – 2007
M4, 2009 – 2007
K5,  2006 – 1988
M5, 2006 – 1988
K6, 1987+
M6, 1987+   

         W przypadku małej ilości uczestników w grupie organizator przewiduje połączenie kategorii na starcie (poniżej 4 osób).

3. Oglądanie trasy, przebieg zawodów i wyniki

Oglądanie jest tylko zza wygrodzonej taśmy wzdłuż trasy.

Kolejność startu grup: według numerów startowych lub zgodnie z ogłoszeniem organizatora. Start pierwszego zawodnika, ok 10:00. Zawodnik spóźniony na start, po uzyskaniu zgody sędziego startera, będzie mógł wystartować na końcu kategorii.

Po zakończeniu zawodów i weryfikacji poprawności przejazdów przez sędziów, wyniki nieoficjalne zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń. W przypadku nie złożenia protestów, po 15 min., wyniki te staną się wynikami oficjalnymi.

III. KLASYFIKACJA

Ogłoszenie wyników

Przewidywany czas rozdania nagród: godz. 13:30 – 14:30. Dla zawodników z miejscem pierwszym, drugim i trzecim przewidziano  dyplomy i medale.

Podczas zawodów odbędzie się klasyfikacja indywidualna w poszczególnych grupach wiekowych.

Prowadzona będzie również klasyfikacja dla mieszkańców Zabrza w kategorii kobiet i mężczyzn – PUCHAR ZABRZA.

Za mieszkańca Zabrza uważa się osobę która jest w nim zameldowana i może to udokumentować odpowiednim wpisem w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie), legitymacją szkolną (osoby nieletnie). W/w dokumenty należy posiadać podczas zawodów w celu weryfikacji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do odpowiedniego ubezpieczenia własnego.

Organizator wszelkie protesty przyjmie tylko w formie pisemnej.

Kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzyga Jury w składzie: Sędzia Główny, Dyrektor Zawodów. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie zasad fair play i bezpieczeństwa na stoku (nie wjeżdżanie na trasę w czasie trwania zawodów), a także oglądanie trasy zawodów zgodnie z wytycznymi organizatorów.

Zapisując się do zawodów uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem zawodów i jego akceptację. Rodzic lub opiekun prawny, zapisując osobę niepełnoletnią do udziału w zawodach potwierdza (wypełniając załącznik 2), że dziecko jest zdrowe i może brać udział w zawodach. Potwierdza również zapoznanie się z regulaminem projektu Aktywne Zabrze.

Biorąc udział w zawodach uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie swojej osoby w trakcie zawodów oraz w chwili ich zakończenia- dekorowania, wyraża również zgodę
na udzielenie wywiadu obecnym mediom zaproszonym przez organizatora oraz wykorzystaniem tych materiałów do promowania imprez sportowych w kraju i za granicą.

Organizator

Scroll to Top